Kansain­välinen yhteistyö ja EU-asiat – jätteet

Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivit kuuden jätealan direktiivin uudistamisesta julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2018. Jätedirektiivien uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle sekä yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

Komissio antoi ehdotuksensa jätedirektiivien uudistamisesta joulukuussa 2015 julkaisemansa kiertotalouspaketin yhteydessä. Ehdotus korvasi komission heinäkuussa 2014 antaman ja sittemmin poisvetämän ehdotuksen. Ehdotuksista saavutettiin alustava sopu kolmikantaneuvotteluissa Euroopan Parlamentin, neuvoston ja komission kesken joulukuussa 2017. EU:n neuvosto hyväksyi direktiivit 22.5.2018.

Lisätietoa EU:n jätepolitiikasta ja -lainsäädännöstä sekä komission valmistelemista ohjeista ja selvityksistä on saatavissa komission verkkosivulta.

Kansain­väliset sopimukset

Vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja niiden käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus on laajin ja merkittävin jätteitä koskeva kansainvälinen sopimus. Se säätelee vaarallisten jätteiden kansainvälisiä siirtoja tavoitteenaan minimoida vaarallisten jätteiden syntymistä ja jätteiden rajat ylittäviä siirtoja. Sopimus tuli voimaan toukokuussa 1992. Tähän mennessä 187 valtiota on ratifioinut Baselin sopimuksen.

Baselin sopimuksen alainen vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 1999. Sopimus ei ole vielä kansainvälisesti voimassa.

OECD-maiden on valvottava OECD:n alueella hyödynnettävien jätteiden maan rajat ylittäviä siirtoja. Tavoitteena on vahvistaa, yksinkertaistaa ja täsmentää jätteiden siirtoja koskevia valvontamenettelyjä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Hongkongin yleissopimus alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta (2009) ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Sopimuksen voimaantulon ehdot voivat täyttyä muutaman suuren merenkulkuvaltion ja purkamovaltion hyväksyessä yleissopimuksen. Myös Suomessa valmistellaan sopimuksen ratifiointia. EU:ssa sopimus on kuitenkin käytännössä pantu pääosin toimeen nk. aluskierrätysasetuksella (asetus (EU) N:o 1257/2013) ja sitä täydentävillä kansallisilla säännöksillä.

Lisätietoja: EU-jätedirektiivit

Riitta Levinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250162   Sähköpostiosoite:

Baselin sopimus ja jätteiden kansainväliset siirrot

Marja-Riitta Korhonen, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250398   Sähköpostiosoite:

Hongkongin sopimus

Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250059   Sähköpostiosoite:

OECD-yhteistyö

Sirje Stén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250276   Sähköpostiosoite: