Produktion av naturvärden

Produktion av naturvärden sker i 7 steg, varav 3 hänför sig till utarbetandet av en kompensationsplan och det sista till utnyttjandet av dem.

Markägaren kan producera naturvärden på två sätt, antingen genom kompensationsåtgärder eller genom skyddskompensation, det vill säga genom att permanent skydda en förekomst som med avseende på naturtillståndet är representativ för en hotad naturtyp. Stegen 5 och 6 gäller inte för skyddskompensation, utan då ger närings-, trafik- och miljöcentralen direkt ett utlåtande om de naturvärden som produceras och deras kvalitet.

1. Identifiering av de naturtyper som förekommer på markområdena

Produktionen av naturvärden börjar med att man identifierar de naturtyper som förekommer på markområdet och vars tillstånd man vill förbättra. Naturvärden kan också produceras genom att förbättra livsmiljön för en sällsynt art. Närmast är det fråga om till exempel en i naturvårdslagen avsedd art som kräver särskilt skydd eller en i lagen avsedd art av unionsintresse, med undantag för viltarter.

2. Bedömning av tillståndet för naturtyperna

Tillståndet för de identifierade naturtyperna och livsmiljöerna bedöms på en tiogradig skala 0–1, där 1 är ett område som befinner sig i naturtillstånd eller i ett därmed jämförbart tillstånd och 0 är ett område som har förlorat sitt naturtillstånd. Vid bedömningen av naturtillståndet granskas naturtypens viktigaste särdrag. Se närmare i 2 § i miljöministeriets förordning om frivillig ekologisk kompensation.

Den bästa additionaliteten kan uppnås genom att förbättra sådana försämrade förekomster där särdragen för naturtypen (den plats där en art förekommer) dock fortfarande kvarstår i tillräcklig grad.

Naturtypens och livsmiljöns tillstånd anges i hektar med naturvärden, det vill säga som en ekvation mellan arealen och förekomstens kvalitet [hektar med naturvärden = areal x förekomstens tillstånd (0–1)].

3. Utarbetande av en plan över de åtgärder som behövs och den förbättring av tillståndet som eftersträvas

Den som planerar att producera naturvärden ska utarbeta eller låta utarbeta en kompensationsplan som innehåller

  • uppgifter om det område som används för kompensationen (kompensationsområde), dess naturvärden och deras tillstånd före kompensationsåtgärderna
  • uppgifter om de naturvärden som ska förbättras, det tillstånd som eftersträvas samt om de kompensationsåtgärder genom vilka förbättringen av naturvärdena genomförs
  • tidsplanen för genomförandet av kompensationsåtgärderna
  • uppgifter om uppföljningen av genomförandet av kompensationsåtgärderna
  • en bedömning av riskerna med att genomföra kompensationsåtgärderna och en plan för beredskapen för dem samt alternativa sätt att genomföra åtgärderna
  • uppgifter om den som i praktiken genomför de grundläggande åtgärderna och om dennes kompetens för uppgiften.

Det centrala innehållet i kompensationsplanen är de kompensationsåtgärder genom vilka det bedömda tillståndet för naturtypen (en arts livsmiljö) kan förbättras i riktning mot naturtillstånd. Dessa åtgärder beror på vilken naturtyp det är fråga om. Kompensationsåtgärden kan till exempel innebära att täppa igen diken i en dikad myr för att återställa vattenbalansen i myren i riktning mot naturtillstånd och göra det möjligt för de arter som är typiska för naturtypen att återkomma.

Exempel på kompensationsåtgärder för olika naturtyper finns i en utredning som Finlands miljöcentral gjort.

Skyddskompensation sker genom att man permanent skyddar en förekomst som med avseende på naturtillståndet är representativ för en hotad naturtyp.

4. Ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen om utlåtande om kompensationsplanen

Innan åtgärder vidtas ska ett utlåtande om kompensationsplanen begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Syftet är att verifiera områdets utgångsläge och att planen enligt myndighetens uppfattning motsvarar befintlig vetenskaplig kunskap om den nytta som kan uppnås genom de planerade åtgärderna. De naturvärden som produceras bedöms kvalitativt för naturtypen i fråga i hektar med naturvärden. Om det finns brister i planen, såsom oidentifierade risker, kan närings-, trafik- och miljöcentralen be att planen preciseras.

Genom samma plan kan man producera naturvärden som gäller flera olika naturtyper och arter, om det är fråga om ett enhetligt område, oberoende av fastighetsgränserna. Det är också möjligt för flera markägare att lämna en gemensam ansökan som gäller flera fastigheter. Då kan en sökande företräda alla markägare med deras samtycke.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skickar sitt utlåtande om kompensationsplanen för kännedom till den kommun där området är beläget och till landskapsförbundet för området, så att de är medvetna om kompensationsplanen i sin markanvändningsplanering.

Om det är fråga om skyddskompensation ger närings-, trafik- och miljöcentralen direkt det nedan avsedda utlåtandet om de naturvärden som produceras och deras kvalitet.

5. Genomförande av åtgärderna i enlighet med planen

Efter att ha fått närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande kan markägaren vidta de planerade kompensationsåtgärderna. Om det sker ändringar i genomförandet, ska dessa antecknas.

6. Ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen om de naturvärden som produceras och deras kvalitet

Efter att åtgärderna har genomförts kan markägaren ansöka om närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om kvaliteten på och kvantiteten av de naturvärden som produceras genom kompensationsåtgärderna. Genom detta utlåtande verifierar närings-, trafik- och miljöcentralen hur många hektar med naturvärden som produceras genom åtgärderna i fråga om varje naturvärde. När det gäller skyddskompensation ges detta utlåtande genast utifrån kompensationsplanen.

Se närmare i 4 § i miljöministeriets förordning om frivillig ekologisk kompensation.

På ansökan av markägaren förs ärendenumret, de naturvärden som produceras (naturtyp/art), antalet hektar med naturvärden och kommunen in i ett öppet tillgängligt register. Personuppgifter eller identifieringsuppgifter om fastigheter publiceras inte i registret. Om markägaren så önskar kan markägaren begära att få uppgifterna borttagna ur registret.

7. Försäljning av naturvärden

Markägaren kan sälja de producerade naturvärdena för en valfri summa till någon som vill använda dem för att kompensera för en försämring. Markägaren kan också besluta att avstå från att använda området för kompensation till dess att markägaren ingår ett avtal om att områdena ska överlåtas för att användas för kompensation. Naturvärdena kan byta ägare flera gånger innan de används.

När de naturvärden som produceras används för att kompensera för en försämring, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut där förstöring och försämring av kompensationsområdet förbjuds, och de hektar med naturvärden som behövs för kompensationen markeras som använda i registret. Om den kompensation som har producerats är större än vad som behövs för att kompensera för försämringen i fråga, kan markägaren sälja de återstående hektaren med naturvärden för kompensation för en annan försämring.