Jätelaki ja asetukset – mikä muuttui, miten toimin?

Jätelain ja sitä täydentävien asetuksien tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen kierrätystä varten. Erilliskerättyä jätettä ei enää saa viedä kaatopaikalle eikä poltettavaksi.

Jätelain laaja uudistus sekä lait ympäristönsuojelulain, kemikaalilain, rikoslain ja elintarvikelain muuttamiseksi tulivat voimaan 19.7.2021. Jäteasetus, pakkausjäteasetus ja muut jätelakia täydentävät asetusmuutokset tulivat voimaan 1.12.2021.

Näillä verkkosivuilla kerromme, mitä muutoksia jätelaki ja sitä täydentävät asetukset tuovat muun muassa kunnille, kiinteistönhaltijoille sekä jätteiden tuottajille, kuljettajille ja käsittelijöille. Verkkosivua täydennetään vähitellen niin, että se kattaa keskeiset aiheet ja eri tiedon tarvitsijoiden tarpeet.

Linkit lainsäädäntöön:

Muutetut asetukset: Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista (771/2021); valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021); valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (1029/2021); valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (1030/2021); valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (1027/2021); valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (1028/2021); valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (1026/2021); valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1025/2021); valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (979/2021) sekä valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä (980/2021).