Hoppa till innehåll
Media

Vilken är Finlands riktning? Miljöministeriet bjuder in intressentgrupperna att delta i utarbetandet av en gemensam utvecklingsbild av områdesanvändningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2021 9.58
Pressmeddelande

Under de kommande två åren utarbetas en utvecklingsbild av områdesanvändningen i Finland. Utvecklingsbilden ska i fortsättningen uppdateras varje regeringsperiod. Utvecklingsbilden av områdesanvändningen tar fram aktuell information om nuläget och framtiden för region- och samhällsstrukturen till exempel som stöd för planer och beslutsfattande. Miljöministeriet ber de berörda grupperna kommentera förslaget om att inleda arbetet.

”Vår omgivning förändras i allt snabbare takt till följd av klimatförändringen, urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder och digitaliseringen. Det arbete som nu inleds hjälper oss att säkerställa att våra regioner utvecklas i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet är att erbjuda aktuell information om förändringar i region- och samhällsstrukturen och faktorerna bakom dem samt att skissera eventuella framtida utvecklingsförlopp som man bör förbereda sig på i utvecklingen av region- och samhällsstrukturen. Dessutom utarbetas utvecklingsförslag för nästa regeringsprogram. 

I utvecklingsbilden fokuserar man till exempel på placeringen av boende, näringar, tjänster och trafik. Utöver regionstrukturen på nationell och landskapsnivå undersöks stadsområdenas och landsbygdsområdenas samhällsstruktur. 

Det första tillfället att påverka är nu – hela samhället drar nytta av resultaten

Miljöministeriet har utarbetat ett förslag om att inleda arbetet med utvecklingsbilden av områdesanvändningen och ber nu de berörda grupperna kommentera det. Värdefull information är bland annat synpunkter på det planerade innehållet i arbetet, sättet att utföra arbetet och intressentgruppernas möjligheter att delta. Webbenkäten är öppen för allmänheten och kan besvaras fram till den 23 augusti 2021.

Beredningen av utvecklingsbilden och samarbetet med intressentgrupperna inleds hösten 2021 utifrån responsen på förslaget.

Resultaten av arbetet kan användas inom många olika samhällssektorer och på olika förvaltningsnivåer, från kommuner till statens verksamhet. Arbetet stöder till exempel planeringen av områdesanvändningen, trafiksystemet, servicenätet, boendet och statsfinanserna. Utvecklingsbilden kan användas också vid revideringen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

Arbetet är en fortsättning på det tidigare arbetet med utvecklingsbilder och i arbetet används statsrådets och ämbetsverkens uppföljnings- och framsynsarbete samt forskningsinstitutens, universitetens och företagens kompetens. Miljöministeriet svarar tillsammans med Finlands miljöcentral, de övriga ministerierna, ämbetsverken, landskapsförbunden och kommunerna för utarbetandet av utvecklingsbilden.

Beredningen av utvecklingsbilden grundar sig på projektet Möjliga framtidsscenarion för region- och samhällsstrukturen (PERUS-SKENE), som ingår i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) och som blir färdigt 2022.

Mer information

Juha Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 250 181, [email protected] 

Mika Ristimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 250 188, [email protected] 

Timo Turunen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 303, [email protected]