Hoppa till innehåll
Media

Utlysning: Ansökan om understöd för kommunernas klimatprojekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2023 13.33 | Publicerad på svenska 15.5.2023 kl. 13.58

Miljöministeriet utlyser för ansökan statsunderstöd enligt prövning för klimatprojekt inom kommunerna. Understödet beviljas via Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar, som främjar och påskyndar kommunernas och regionernas klimatarbete. Inom programmet ligger tyngdpunkten på finansiering av lokala och regionala klimatprojekt. Programmet stöder även utveckling och skalning av verktyg och verksamhetsmodeller för klimatarbete i Finland. Ansökningstiden är 15.5–31.7.2023.

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet understöder kommunala och regionala projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Understödet beviljas som ett specialunderstöd enligt 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet betalas under moment 35.10.22, Vissa utgifter för miljövård.

Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock högst 56 000 euro per projekt.

Miljöministeriet önskar att de totala kostnaderna för det projekt som understöds uppgår till cirka 40 000–80 000 euro. Enligt planerna kan sammanlagt omkring en miljon euro beviljas i understöd.
Understödet får endast användas för det ändamål som det har beviljats för, inte för någon annan eventuell verksamhet som stödmottagaren har. Av projektets stödberättigande kostnader kan dock 5 procent användas till arbetskraftskostnader som föranleds av beredningen av ansökningar om finansiering som gäller andra projekt eller investeringar som ska främja klimatarbetet i kommunen eller regionen.

Understöd beviljas endast för projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen och dessutom samtliga följande villkor:

 • Sökanden och mottagaren av understödet är en enda sökande organisation: en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund eller ett bolag där dessa är majoritetsägare.
 • Projektet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.
 • Projektidén kan i omfattande grad även tillämpas i eller omskalas för andra kommuner/regioner, och resultaten av projektet är offentligt tillgängliga så att idéerna och resultaten kan tillämpas/omskalas i efterhand. 
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bland annat genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen av ett projekt som redan håller på att genomföras.
 • Projektet ger ett klart mervärde jämfört med aktörens sedvanliga och lagstadgade uppgifter.
 • Projektets budget står i rätt proportion till projektets omfattning och till de utsläppsminskningar som kan nås genom projektet på kort och/eller lång sikt.

Exempel på eventuellt stödberättigande projekt:

För att undvika att överlappande utredningar och verktyg utarbetas ska befintligt material utnyttjas till behövliga delar i alla projekt. Under de tematiska exemplen ges förslag till material som kan utnyttjas. Alla projekt som tidigare har finansierats via programmet Kommunernas klimatlösningar finns samlade på webbplatserna Kommunernas projekt (ym.fi), Regionala samarbetsprojekt (ym.fi) och Nationella klimatverktyg och -verksamhetsmodeller (ym.fi) 

 • Praxis för kommunernas interna klimatledning och ekonomistyrning: Tillhandahållande av djupgående experthjälp i syfte att utveckla klimatfrågor inom ett eller flera av kommunorganisationens verksamhetsområden som har förbundit sig till detta utvecklingsarbete redan i det skede då ansökan görs. Införande av uppföljning av och indikatorer för klimatåtgärder samt information om resultaten på ett sätt som väcker beslutsfattarnas intresse. 
  • Material som kan utnyttjas i projektet: 
  • Ilmastojohtamisen reseptikirja (motiva.fi), stödpaket till stöd för kommunernas klimatarbete (kuntaliitto.fi) och ILMAVA - Klimatledningsutbildning för kommuner (kuntaliitto.fi)
  • REETTA – Kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (fisunetwork.fi)
  • KILTOVA – Kuntien ilmastotoimenpiteiden vaikutustenarviointityökalu (syke.fi)
 • Exempel på projekt som har finansierats tidigare: ett projekt som genomförts av Kervo m.fl., ett projekt i Lahtis och ett projekt i Joensuu
   
 • Klimatsamarbete mellan kommuner och företag: Kunnande som kommunen kan erbjuda företag i fråga om konkreta klimatlösningar och den kostnadsnytta och de varumärkesfördelar som de medför, till exempel koldioxidavtrycket. Stöd från kommunen när det gäller att införa uppföljning av och indikatorer för företagets klimatåtgärder och att minska företagets koldioxidavtryck samt stöd för företagens kommunikation om klimatlösningarna.
  • Material som kan utnyttjas i projektet: färdiga verksamhetsmodeller för klimatsamarbete mellan kommuner och företag (kolneutraltfinland.fi)
  • Exempel på projekt som har finansierats tidigare: ett projekt i S:t Karins stad och ett projekt som genomförts av Valonia
    
 • Påskyndande av kommuninvånarnas klimatarbete: Insatser för att göra kommuninvånarnas goda klimatlösningar lönsamma, lättare att genomföra eller rentav automatiserade inom ramen för ett konkret tema. Försök med hållbara livsstilar och skalning av försöken, till exempel i fråga om mat eller annan konsumtion.
  • Material som kan utnyttjas i projektet: försök som gjorts inom ramen för Plats för försök
  • Färdigt kommunikationsmaterial som kan utnyttjas i projektet för att påskynda kommuninvånarnas klimatarbete: projektet KIVAT (ekokumppanit.fi) och Pieni opas kuntien ilmastoviestintään (keskisuomi.fi) 
 • Exempel på projekt som har finansierats tidigare: ett projekt i Kuopio
   
 • Främjande av energiprestanda: Planering och främjande för att förbättra energiprestandan och frångå separat oljeuppvärmning i byggnader som ägs av kommunen, exempelvis planering av automation eller reparationsarbeten. Samordning och främjande i fråga om belöning för energieffektiv användning av byggnader. Samordning och främjande när det gäller att främja energiprestandan för det privata byggnadsbeståndet, till exempel information om nyckelfärdiga tjänster, hänvisning till finansieringskällor, tillhandahållande av information om kostnadsbesparingar och livsstilsförsök. (Understöd beviljas inte för kostnaderna för projektbeskrivningar för ett enskilt objekt.) 
  • Material som kan utnyttjas i projektet: energisyner (motiva.fi) 
  • Exempel på projekt som har finansierats tidigare: ett projekt i Helsingfors, ett projekt i Seinäjoki, ett projekt som genomförts av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och ett projekt i Kalajoki 
  • Energiunderstöd för reparationsprojekt som ska förbättra energiprestandan för bostadshus kan sökas hos ARA.
  • Energistöd kan sökas hos Business Finland.
  • När det gäller anskaffningar av och investeringar i anordningar för att frångå olje- eller gasuppvärmning i kommunala byggnader kan understöd sökas hos ARA.
  • Småhusägare kan söka understöd för att frångå olje- eller gasuppvärmning hos NTM-centralen i Birkaland.
 • Metoder för att minska utsläppen från trafiken: Samordning och främjande för att underlätta distansarbete, utveckla infartsparkering och genomföra mobilitetsplaner. Planering och främjande för att öka användningen av alternativa drivkrafter och förekomsten av laddningspunkter samt utveckla logistiken. Insatser för att engagera kommuninvånarna i en förbättring av gång- och cykellederna samt nätverket av sådana leder. (Understöd beviljas inte för uppgifter i samband med sedvanlig och lagstadgad planläggning.)
  • Exempel på projekt som har finansierats tidigare: ett projekt som genomförts av Södra Karelens förbund, ett projekt i Joensuu, ett projekt som genomförts av Kotka m.fl. och ett projekt i Borgå 
  • Understöd för investeringar i infrastruktur för gång och cykling kan årligen sökas hos Traficom 
  • Understöd för mobilitetsstyrning och för utarbetande av program som främjar gång och cykling kan årligen sökas hos Traficom
  • Understöd för laddningsstationer för elbilar som installeras på arbetsplatser och för utbyggnad av infrastrukturen för laddning av elbilar kan sökas hos ARA.

Ansökan kan avslås om projektet omfattar enbart följande element

Dessa element kan emellertid ingå i projektet och utgöra ett stöd för det.

 • Ordnande av enbart allmänna evenemang eller samarbetsnätverk med anknytning till klimatfrågor
 • Mätning av förbrukning eller utsläpp som projektets huvudsakliga syfte, utan fortsatta åtgärder eller endast små fortsatta åtgärder
 • Utredningar eller beställning av utredningar utan fortsatta åtgärder
 • Anställning av en klimatsamordnare utan att det för projektet har fastställts några konkreta klimatåtgärder som medför utsläppsminskningar på lång sikt
 • Konstkampanjer och hemmagjorda videor
 • Enskilda informationskampanjer som hänför sig till klimatarbete utan någon koppling till konkreta åtgärder. 

Kostnaderna för följande åtgärder är inte stödberättigande

Dessa åtgärder kan ingå i projektet, men kostnaderna för dem ska inte uppges i kostnadsberäkningarna i ansökningsblanketten.

 • Aktörens lagstadgade uppgifter, till exempel många åtgärder i samband med planläggning
 • Främjande av en utökning av kolsänkorna eller utsläppskompensationer i samband med målen om klimatneutralitet
 • Beredning av en kommunal klimatplan och obligatoriska utredningar, planer och rapporter enligt olika klimatåtaganden (till exempel kommunernas energieffektivitetsavtal eller SECAP). Understöd för beredning av en kommunal klimatplan enligt klimatlagen kan sökas separat.
 • Tjänster för samåkning och inbjudan eller tillhandahållande av enskilda bilar för samkörning endast till kommuninvånarna 
 • Åtgärder som har mycket små eller praktiskt taget obefintliga konsekvenser för minskningen av utsläpp av växthusgaser, till exempel plantering av växter, främjande av stadsodling eller främjande av skräpinsamling 
 • Stöd som ett landskapsförbund eller någon annan regional aktör erbjuder med tanke på det allmänna klimatarbetet i alla kommuner i området, t.ex. ett projekt som genomförts av Mellersta Finlands förbund (keskisuomi.fi). Anledningen till denna begränsning är att understöd för detta ändamål redan har kunnat sökas separat. Ett landskapsförbund eller någon annan regional aktör kan dock inom ramen för denna utlysning ansöka om understöd för något annat klart avgränsat och sektorspecifikt klimatprojekt, och i detta projekt kan ingå samarbete med kommunerna i området, t.ex. ett projekt som genomförts av Päijänne-Tavastlands förbund (paijat-hame.fi)

Om miljöministeriet anser att understödet gäller ekonomisk verksamhet tillämpas dessutom EU:s regler för statligt stöd i fråga om stöd av mindre betydelse, så kallade de minimis-stöd, enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 samt förordningens villkor om bland annat stödets maximibelopp och stödnivå. Det totala beloppet av de de minimis-stöd som stödmottagaren får från olika källor får enligt förordningen inte överstiga 200 000 euro under tre på varandra följande beskattningsår. Med ekonomisk verksamhet avses sådan verksamhet inom en organisation som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på en viss marknad. Det har till exempel ingen betydelse i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om verksamheten är avsedd att vara vinstbringande.

Mer information om EU:s regler om statligt stöd (tem.fi).

Ansökan om understöd

Ansökningstiden börjar den 15 maj 2023. Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 31 juli 2023 före kl. 16.15. Ansökningar som kommer in efter den utsatta tiden beaktas inte.

Understöd kan sökas med den elektroniska ansökningsblanketten, som automatiskt styr ansökan till miljöministeriets registratorskontor. Understödet beviljas på basis av de uppgifter som angetts i ansökningsblanketten. Fyll i blanketten noggrant och tydligt.

Sökanden och mottagaren av understöd kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag där dessa är majoritetsägare eller ett konsortium som dessa bildar. Sökanden ska vara en juridisk person. Samarbete med andra aktörer är tillåtet och önskvärt. I konsortieprojekt är stödmottagaren en enda sökande organisation som ansvarar för genomförandet av det projekt som får understöd och för skyldigheterna enligt statsunderstödslagen och understödsbeslutet. Om statsunderstöd beviljas för att användas för att understödja en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än mottagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, ska mottagaren ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet (7 § 3 mom. i statsunderstödslagen). I ansökan ska det specificeras hur konsortieprojektet genomförs och hur konsortiets parter deltar i genomförandet av projektet.

För varje kommun, samkommun, ekonomisk region, landskapsförbund eller bolag där dessa är majoritetsägare kan det uppstå kostnader för endast ett projekt under varje ansökningsomgång. En kommun kan lämna in endast en (1) ansökan, vilket innebär att en kommunorganisation och ett bolag som denna kommun är majoritetsägare i inte kan lämna in separata ansökningar.

Anskaffning av eller hyra för transportmedel, varor eller anordningar kan täcka högst 10 procent av projektets totala kostnader. Dessa kostnader ska vara nödvändiga för att genomföra projektet och de berättigar till understöd enbart under den tid som projektet varar. Kostnader för anordningar och varor som är nödvändiga för att de som arbetar inom projektet ska kunna utföra sitt arbete godkänns som allmänna omkostnader.

Stödmottagaren kan genomföra självfinansieringsandelen som eget arbete, men då ska projektgenomföraren i sin rapportering tydligt kunna påvisa att arbetstimmarna enligt projektplanen har använts för det projekt som utgör föremål för statsunderstödet (till exempel genom att bokföra antalet arbetstimmar). En del av projektets återstående finansieringsbehov kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet i regel inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, och statsunderstödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga det i Europeiska gemenskapens eller finsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligt stöd.

Hur beslut om understöd fattas

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för understöd än vad det finns anslag för kommer en expertpanel bestående av representanter från miljöministeriet och vid behov även andra experter att poängsätta och rangordna ansökningarna. När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till de sökande som har lämnat in en godkänd ansökan.
I understödsbeslutet meddelas den understödsandel som miljöministeriet beviljar. Understöd kan även beviljas till ett mindre belopp än det som angetts i ansökan. Avsikten är att fatta besluten senast den 1 oktober 2023. 

Grunder för avslag

Ansökan om understöd avslås om

 • ansökan har kommit in efter utsatt tid,
 • det är uppenbart att projektet inte går att genomföra,
 • ansökan strider mot stödvillkoren, eller
 • ansökan har uppenbara brister.

Bedömningskriterier

Poängsättning som används när anslaget fördelas (sammanlagt högst 100 poäng):

 • Projektet tar fram så effektiva och ändamålsenliga metoder som möjligt för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen/kommunerna (max. 40 p)
 • Projektet bidrar till att god och resultatrik klimatpraxis integreras i kommunorganisationens/kommunorganisationernas målinriktade och fortlöpande verksamhet (max. 30 p)  
 • Projektplanen är exakt och genomförbar, och i planen har befintliga materialpaket utnyttjats och lärdomar från tidigare projekt och försök beaktats till den del det behövs (max. 15 p)
 • Projektets budget står i rätt proportion till projektets omfattning och de utsläppsminskningar som kan nås genom projektet (max. 15 p)

Genomförande av projektet och utbetalning av stöd

Projekten kan inledas tidigast den 1 november 2023 och ska avslutas senast den 15 september 2024. Projektet ska inledas under 2023, men i övrigt kan sökanden själv bestämma under vilken period projektet ska genomföras.

Understödet betalas ut i enlighet med understödsbeslutet, i förskott och i en post före slutet av 2023. Sökande som har beviljats understöd förbinder sig att före den 15 september 2024 till miljöministeriet lämna en redovisning för hur statsunderstödet har använts. Redovisningen ska bland annat omfatta ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Med stöd av redovisningarna bedömer miljöministeriet om ett enskilt understöd har använts för rätt ändamål och i enlighet med villkoren i beslutet samt vilka mer omfattande effekter understödshelheten haft.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denna har fått på felaktiga grunder, till ett för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det även i det fall understödet inte kan användas på det sätt som understödsbeslutet förutsätter. Om det belopp som ska betalas tillbaka uppgår till högst 100 euro behöver det inte betalas tillbaka.

Tillämplig lagstiftning och villkor för specialunderstöd

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd

Närmare information om villkoren finns i understödsbeslutet och i bilagan Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd.

I ansökningsförfarandet tillämpas i första hand de villkor som anges i utlysningen och i andra hand bilagan Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd.

Sanktionernas inverkan på statsunderstöd

Sökanden ska med stöd av Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014 (om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende) ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden eller dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Mer information
Veera Visuri
, specialsakkunnig
[email protected] (frågor som gäller innehållet i och bedömningen av projekten)

Riitta Komulainen, planerare, [email protected] (frågor som gäller kostnadsspecifikationer för projekt och ansökningsblankettens tekniska funktion)

Bilaga
Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd