Hoppa till innehåll
Media

Utarbetandet av en strategi för rekreationsanvändning av naturen har inletts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 15.31
Pressmeddelande

Miljöministeriet har inlett utarbetandet av en strategi för rekreationsanvändning av naturen. Målet är att göra finländarna medvetna om nyttan med användningen av naturen för rekreation och få dem att ta del av denna nytta. Ett ytterligare mål är att förtydliga de roller som syftar till att främja användningen av naturen för rekreation i vårt samhälle. Det är meningen att strategin ska bli klar under 2021.

”Att röra sig i naturen är en gemensam sak för oss finländare. Betydelsen av närnaturen har blivit klar för oss senast i och med den iver för utevistelse som coronapandemin medfört. Naturen är sannerligen en livlina och en källa till rekreation och glädje. Undersökningar visar att fysisk aktivitet i naturen förbättrar humöret, återställer prestationsförmågan och hjälper människor att återhämta sig från stress. Med den nya strategin för rekreationsanvändning av naturen vill vi i allt större utsträckning göra finländarna medvetna om nyttan med användningen av naturen för rekreation och få dem att ta del av denna nytta”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Strategin för rekreationsanvändning av naturen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Strategin utarbetas under detta år och dess åtgärder sträcker sig fram till 2030.

Närhet till natur ökar enligt forskningen utevistelsen i naturen. Om till exempel en närliggande skog är lättillgänglig, så besöker man den mer. Kunskapsunderlaget för strategin för rekreationsanvändning skapas av de inventeringar kring rekreation som Naturresursinstitutet LUKE utför med tio års mellanrum. För närvarande pågår den tredje inventeringen. Den ger information om hur finländarnas utevistelse i naturen har förändrats. Enligt utredningen ser det ut som om friluftsliv fortfarande är populärt: nästan alla finländare (96 %) vistas ute i naturen. Coronapandemin har ökat finländarnas entusiasm för att röra sig i närmiljön.

Strategin bereds med en stor grupp aktörer

Miljöministeriet bjuder in centrala intressentgrupper att delta i beredningen av strategin för rekreationsanvändning. Till dessa hör andra ministerier, myndigheter, organisationer och forskningsinstitut. Strategin kommer att utarbetas i temaspecifika workshopar från och med vårvintern. På våren startas dessutom en webbenkät som är öppen för alla. På detta sätt ges också medborgarna möjlighet att kommentera strategiarbetet och lägga fram förslag till det.

Strategin för rekreationsanvändning av naturen hänför sig till många befintliga strategier och program inom statsförvaltningen. Till dessa hör till exempel den idrottspolitiska redogörelsen, den nationella skogsstrategin, principbeslutet om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030, programmet för att främja gång och cykling samt Finlands turismstrategi.

I styrningen av strategiarbetet deltar sju olika ministerier, Forststyrelsens naturtjänster, NTM-centralernas ansvarsområde för miljö, Kommunförbundet, Jord- och Skogsbruksproducenternas Centralförbund samt Ulkoilufoorumi (ett forum för friluftsliv), vars 17 medlemsorganisationer representeras av Suomen Latu.

Ytterligare information:

Matti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 001, [email protected]

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]