Hoppa till innehåll
Media

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 9.27
Pressmeddelande
© Miljöministeriet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet:

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen. Dessa projekt har bland annat som syfte att identifiera utsläppskällorna till de skadliga ämnena och hitta metoder för hur utsläppen kan minskas. Inom ramen för projekten testas dessutom nya anordningar och metoder för rening av avloppsvatten och återvinning av näringsämnen.

Hanteringen av vattnet i städer och åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen i städernas vatten är ett av temana i programmet för effektiverat vattenskydd, som samordnas av miljöministeriet. Projekt som gäller vattnet i städer administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. De skadliga ämnena i vattendragen härstammar bland annat från avloppsreningsverk och dagvatten.

”Vattendragen i städer och tätorter, till exempel sjöar och dammar, är ett ypperligt exempel på natur i näromgivningen. De främjar hälsan och ger möjligheter till rekreation i den byggda miljön, och därför lönar det sig att ta hand om dem”, säger klimat- och miljöminister Krista Mikkonen.

Det utlystes sammanlagt 1,33 miljoner euro i finansiering. Temat för ansökningsomgången var kommunalt avloppsvatten som leds till avloppsnätet. I utlysningen lyftes särskilt följande syften fram:

  • att förbättra avloppsvattnets kvalitet genom att kartlägga de platser där skadliga ämnen släpps ut i avloppet och rikta in åtgärderna på utsläppskällorna,
  • att behandla avloppsvattnet för att minska och avlägsna skadliga ämnen och
  • att behandla slam för att minska mängden skadliga ämnen.

Finansierade projekt

Vemo – Minskning av mängden skadliga ämnen i städernas avloppsvatten genom effektivare övervakning

Inom projektet kartläggs utsläppskällorna till de skadliga ämnena samt de olika typerna av avloppsvatten (från sjukhus, industriell verksamhet, tvättinrättningar osv.) i vissa målområden i S:t Michel.

Stödmottagare: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, gemensamt projekt

Finansiering: 280 000 euro

PFAS-projektet i Vanda å

Inom projektet studeras den geografiska och tidsmässiga förekomsten av PFAS-föreningar i Vanda å och variationen i den, när det gäller såväl naturliga vatten, grundvatten, dagvatten och avloppsvatten som fiskar.

Stödmottagare: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Finansiering: 86 936 euro

Source Track

Inom projektet utvecklas skalbara lösningar med bred tillämpning för identifiering av utsläppskällorna till de skadliga ämnena i avloppsvatten som leds till avloppsreningsverken.

Stödmottagare: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun seudun puhdistamo Oy och Åbo Vattenförsörjning Ab, gemensamt projekt

Finansiering: 125 000 euro

Nya skadliga ämnen vid finländska avloppsreningsverk

Inom projektet undersöks nya slag av skadliga ämnen och deras beteende vid finländska avloppsreningsverk.

Stödmottagare: Finlands Vattenverksförening rf

Finansiering: 154 250 euro

Innovationer inom tertiär rening, från laboratorium till reningsverk

Inom projektet undersöks hur de innovationer som uppkommit vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) fungerar när det gäller att effektivisera reningen av avloppsvatten och tillvaratagandet av näringsämnen.

Stödmottagare: Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet

Finansiering: 295 335 euro

PLÄTS – Plasma för rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet från sjukhus

Inom ramen för projektet planeras och byggs i anslutning till avloppet vid centralsjukhuset i Södra Karelen anordningar som fungerar med plasmateknik som utvecklats vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Anordningarna renar sjukhusets avloppsvatten från läkemedelsrester innan vattnet leds vidare till avloppsnätet.

Stödmottagare: Flowrox Oy

Finansiering: 45 860 euro 

Med hjälp av det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) vill man minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.

Mer information:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, [email protected]

Esa Pekonen, finansieringsexpert, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 159, [email protected]