Hoppa till innehåll
Media

Tillstånd till NTM-centralen i Södra Savolax att lösa in område som omfattar hällmålningarna i Astuvansalmi i syfte att inrätta naturskyddsområde

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax tillstånd att lösa in ett område på sammanlagt cirka 8,4 hektar inom det område i S:t Michel som omfattar hällmålningarna i Astuvansalmi. Området löses in för inrättande av ett naturskyddsområde samt för tryggande av områdets natur-, landskaps- och kulturvärden.

"Det är fint att det vackra naturområde som omger de värdefulla hällmålningarna i Astuvansalmi, inklusive den gamla tallskogen i naturtillstånd, nu blir skyddat. Samtidigt får allt fler möjlighet att beundra hällmålningarna då det blir möjligt att anlägga ordentliga vandringsvägar till områdets internationellt mest kända sevärdhet", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Området, som fredats med stöd av lagen om fornminnen, ligger på ett nationellt värdefullt landskapsområde i närheten av landskapsvägen i Kristina-Hurissalo och på klippområdet i Astuvansalmi-Sirkkavuori som är värdefullt med tanke på natur- och landskapsvården. Dessutom hör det område som föreslås bli inlöst till de historiska objekten i byn Toijola, vilka utgör en del av de byggda kulturmiljöerna av riksintresse (RKY).

Det område som ska löses in har anvisats som naturskyddsområde i två stranddelgeneralplaner och i landskapsplanen. Det område som ska inlöses representerar den karga och klippiga strandskogen vid Saimen, där trädbeståndet är talldominerat. I synnerhet i den mellersta delen och vid den strand som ligger i sydöstra hörnet av det område som ska löses in består trädbeståndet av tallar, är gammalt och har länge utvecklats i naturtillstånd. Det område som ska löses in hotas av skogsbruk, vilket tar sig uttryck i ställvis förekomst av plantbestånd.

Man har redan länge strävat efter att skydda det område som inlösningen gäller med frivilliga metoder. Inrättande av ett privat naturskyddsområde eller förvärvande till staten har dock inte lyckats. 

Det område som ska lösas in bildar en helhet som har ett unikt natur-, landskaps- och kulturvärde, vilket gör att det är särskilt viktigt att bevara området. Förekomsten av en egenartad eller sällsynt naturformation och områdets särskilda naturskönhet är sådana förutsättningar för inrättande av ett naturskyddsområde som räknas upp i naturvårdslagen. Därför genomförs skyddet av det område som omfattar hällmålningarna i Astuvansalmi genom att området löses in till staten för inrättande av ett naturskyddsområde och tryggande av områdets natur-, landskaps- och kulturvärden. 

Ytterligare information

Janne Hesso
Sakkunnig
tfn 0295 250 008
[email protected]

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 374
[email protected]

Intervjuer med ministern
Sameli Sivonen
Specialmedarbetare
tfn 050 406 6855
[email protected]