Hoppa till innehåll
Media

Tammerfors beviljas utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 16.15
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Motiva har beviljat Tammerfors utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande. Enligt juryns motiveringar har Tammerfors genom sitt målmedvetna arbete smidigt integrerat träbyggandet som en del av den växande stadens identitet, grundläggande funktioner och klimatarbete. Utmärkelsen delades ut för första gången.

Miljöministeriet och Motiva informerar

Utmärkelsen delades ut av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen på den nationella trädagen som ordnades i dag 4.11.

”Varma gratulationer till Tammerfors! Stadens starka vilja att bygga mer av trä har förverkligats i form av ett effektfullt, synligt och modernt träbyggande. Kommunerna spelar en stor roll när det gäller att stävja klimatförändringarna, och Tammerfors är ett gott exempel på att det i kommunerna finns vilja och kompetens att fatta klimatvänliga beslut även inom byggandet. Jag tror att Tammerfors fungerar som inspiration även för andra kommuner i detta", sade minister Mikkonen i sitt gratulationstal.

Lyckat samarbete för att öka byggandet av trähöghus

Särskilt tack får Tammerfors för sina åtgärder för att öka byggandet av trähöghus. Staden har lyckats engagera och uppmuntra aktörerna inom byggbranschen att övergå till modernt höghusbyggande. 2021–2022 byggs det cirka tusen nya höghushem av trä i Tammerfors. År 2020 var 14 procent av de flervåningsbostadshus som fick bygglov försedda med trästomme, och staden har som mål att öka andelen till 30 procent fram till 2030. Trähöghusens marknadsandel är för närvarande 4–5 procent i hela Finland.

Tammerfors har också erbjudit en god grund för omfattande utveckling av träbyggandet. Den varierade användningen av styrmedel för byggande har uppmuntrat och styrt till mångsidigt träbyggande. Stadens klara riktning har också stärkt företagsverksamheten inom branschen. Hela Birkaland har nytta av det kunnande som staden har fått gällande påskyndandet av offentligt träbyggande. Tammerfors stads omfattande samarbete med olika aktörer har ökat kunskapen, färdigheterna och kompetensen i fråga om träbyggande, och utgör ett starkt stöd för att träbyggandet ska bli vanligare i Finland.

”Att främja träbyggande är en viktig del av färdplanen för ett koldioxidneutralt Tammerfors. Man har gjort ett långsiktigt arbete bland annat genom planering av markanvändning och markpolitik. Olika slags incitament spelar också en viktig roll", konstaterar Mikko Nurminen, serviceområdeschef för utveckling av stadsmiljön i Tammerfors.

Kommunerna som drivkraft för träbyggande

Det nationella målet för offentligt träbyggande är att öka marknadsandelen för träbyggande från 15 procent 2019 till 45 procent 2025. Hösten 2020 publicerade miljöministeriet de nationella målen för offentligt byggande i trä, som har utarbetats tillsammans med olika intressentgrupper.

”Det är kommunerna som sitter med verktygen för att främja användningen av trä. På kommunfältet finns det redan ett stort intresse för att minska byggandets koldioxidfotavtryck och främja den cirkulära ekonomin. Nu är det rätt tid att ta träbyggandet från ord till handling, så som man förtjänstfullt har gjort i Tammerfors”, säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande och jurymedlem från miljöministeriet.

Med utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande vill man lyfta fram den offentliga sektorns viktiga och förtjänstfulla verksamhet för att främja träbyggande. Träbyggandet är en viktig del av byggandets koldioxidsnåla framtid och den offentliga sektorn har i egenskap av byggherre en viktig roll som vägvisare för hela branschen.

Juryn för hedersomnämnandet bestod av Petri Heino från miljöministeriet, Harri Heinaro från Motiva, Anu Turunen från Puuinfo, Jussi Niemi från Finlands Kommunförbund och Timo Nyyssölä från Skogscentralen.

Ytterligare information:

Petri Heino
Programchef för programmet för träbyggande
Miljöministeriet
tfn 029 5250 203
[email protected]

Mikko Nurminen
Direktör, Serviceområdet stadsmiljön
Tammerfors stad
tfn 040 8012665
[email protected]