Offentligt träbyggande

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringen. I många kommuner har användningen av trä i byggandet identifierats som ett sätt att minska kommunens koldioxidutsläpp och komma närmare de klimatmål som har satts upp. En av prioriteringarna i programmet för träbyggande är att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Programmet främjar det offentliga byggandet i trä genom att erbjuda kommunala aktörer utöver verktyg också allmän medvetenhet om fördelarna med träbyggande, såsom koldioxidavtryckets betydelse samt om hälsan och säkerheten vid byggande. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 riktas den tilläggsfinansiering som beviljats programmet för träbyggande i synnerhet till utveckling av offentligt byggande, kompetens och utbildning.

De nationella målen för offentligt byggande i trä

Miljöministeriets program för träbyggande har tillsammans med olika intressentgrupper formulerat de nationella målen för offentligt byggande i trä. Det har ställts upp mål för andelen träbyggnader av alla nya offentliga byggnader samt för de byggnadstyper som har mest betydande byggvolym.

De nationella målen för offentligt byggande i trä:

Allt byggande

Total byggvolym  (1000 m3)

Byggnader med trästomme  (1000 m3)

Marknadsandelen för trä  (%)

2019 6 907 1 039 15 %
2022 5 661 1 760 31 %
2025 5 221 2 296 45 %

Målen offentliggjordes vid en presskonferens hösten 2020. Grunderna för uppställandet av målet samt målen för olika byggnadstyper presenteras i rapporten Nationella mål för offentligt byggande i trä.

Pågående och kommande ansökningsomgångar för den offentliga sektorn

Understöden ska stödja utvecklingen av träbyggandet i kommunerna och öka beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt. Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet.

I ansökningsomgångarna beviljas sammanlagt högst 1,1 miljoner euro.

Avslutade ansökningsomgångar  

  • Våren 2021: Understöd till den offentliga sektorn för projekt som främjar användningen av trä i byggandet, tredje ansökningsomgången
  • Hösten 2020: Understöd till den offentliga sektorn för projekt som främjar användningen av trä i byggandet, andra ansökningsomgången
  • Våren 2020: Understöd till den offentliga sektorn för projekt som främjar användningen av trä i byggandet, första ansökningsomgången

Uppgifterna och slutrapporterna om de understödda projekten finns i statsrådets projektportal.

Rådgivningstjänst för offentligt träbyggande

Motiva Oy har öppnat en rådgivningstjänst för offentligt träbyggande. Motivas rådgivningstjänst tillhandahåller kunskap och svar på krävande frågor om offentligt träbyggande. Som en del av rådgivningstjänsten erbjuds offentliga aktörer utbildningar, kollegialt stöd och samutveckling som förbättrar förutsättningarna för offentligt träbyggande i Finland.

Annat stöd till offentliga byggherrar

Hela statsrådet har förbundit sig att främja träbyggande och uppnå målen för offentligt byggande i trä. Utöver direkta understöd för utvecklingsprojekt stöds offentliga byggherrar genom följande åtgärder:

  • Nätverksmöten och möten med intressentgrupper
  • Handbok för upphandling av offentliga träbyggnader
  • Kommunikationspaket för kommunerna
  • Kartläggning av inhemska offentliga träbyggnadsprojekt

Dessutom beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ett förhöjt startbidrag för byggandet av hyresbostäder. Startbidraget för trähöghus fram till utgången av 2021 är 5 000 euro per bostad i MBT-områden. Utanför MBT-områdena är startbidraget 1 000 euro, vilket höjs med 2 000 euro per bostad om det är fråga om en träbyggnad.

Mer information

Sini Koskinen, sakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250420