Hoppa till innehåll
Media

Stort antal utlåtanden om utkastet till förordning om klimatdeklaration för byggnader – arbetet fortsätter

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 11.21 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 11.26
Nyhet

Miljöministeriets utkast till förordning om klimatdeklaration för byggnader gav upphov till 72 utlåtanden. Majoriteten av remissinstanserna upplever att metoden för beräkning av byggnaders klimatpåverkan är tydlig och att den passar väl in i processen för att ansöka om byggnadstillstånd. Det behövs ännu vidare utveckling när det gäller kompetenskraven för den som gör klimatdeklarationen och i fråga om hur beräkningen av klimatpåverkan stämmer överens med lagstiftningen om energieffektivitet.

”Utlåtandena innehåller mycket värdefull respons, men inga stora överraskningar. Nu inleds följande fas i lagberedningen och vi försöker samordna de utvecklingsbehov som framkom under remissbehandlingen med det nordiska harmoniseringsarbetet”, säger specialsakkunnige Matti Kuittinen.

I Nordiska ministerrådets projekt samordnas detaljer i de nordiska ländernas respektive författningar om livscykelanalys för byggnader. Klimatdeklarationer för byggnader blir lagstadgade i de nordiska länderna under de närmaste åren. En motsvarande utveckling håller på att sätta igång i hela Europa.

”De nordiska länderna är föregångare när det gäller  harmoniseringen av livscykelanalysen. Byggnadssätten och traditionerna är relativt lika i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Vi har också en snabbare tidsplan för klimatneutralitet än resten av Europa, så det nordiska samarbetet kring klimatdeklarationer är både nödvändigt och nyttigt”, säger Matti Kuittinen.

Målet är att klimatutsläppen från vissa nya byggnader ska regleras genom lagstiftning före 2025 så att det i byggbestämmelserna ingår gränsvärden för koldioxidavtryck. Klimadeklarationen är ett verktyg som möjliggör detta i praktiken. Den synliggör klimatpåverkan under hela den nya byggnadens livscykel och efter en omfattande renovering, såväl negativ som positiv påverkan. Deklarationen ska läggas fram när man ansöker om byggnadstillstånd.

Utkastet till förordning om klimatdeklaration för byggnader hänger samman med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Förslaget till en ny plan- och bygglag är på remiss till den 7 december 2021.

Ett sammandrag av utlåtandena har publicerats i på webbplatsen Hankeikkuna. Där finns också enskilda utlåtanden.

Mer information:

Matti Kuittinen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 268
[email protected]