Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä ja rakennustuoteluettelosta

YM027:00/2021 Säädösvalmistelu

Valmisteltavana on ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM027:00/2021

Asianumerot VN/14758/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 4.1.2021 –

Asettamispäivä 4.1.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Tiainen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 394
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tässä asetusehdotuksessa esitettävät säännöksen koskien rakennuksen ilmastoselvitystä ja vähähiilisyyden arviointia ovat keskeinen osa tulevaisuuden rakennuksen vähähiilisyyden säädösohjausta. Niitä koskevalla sääntelyllä edistettäisiin siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen, sillä on vaikea vähentää sellaista, jota ei voi mitata tai esittää ilmastovaikutuksia, jollei siihen ole olemassa menettelyä.

Työn lopputuloksena syntyy ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta. Valmistelussa ollut ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta (YM031:00/2022) on tarkoitus yhdistää tähän ilmastoselvitysasetukseen (YM027:00/2021).

Tiivistelmä

Valmisteltavana on ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta.

Lähtökohdat

Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan rakentamislain (751/2023) 38 §:n mukaan uuden rakennuksen tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä. Arvioinnissa on käytettävä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää sekä kansallisen päästötietokannan tietoja tai muita arviointimenetelmän mukaisia ympäristöominaisuustietoja.

Tässä ympäristöministeriön valmistelemassa asetuksessa säädetään rakennuksen elinkaaren vähähiilisyydestä, ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä sekä Suomen oloihin kehitetystä arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Huom.! Vastaanotetun lausuntopalautteen johdosta on päätetty yhdistää valmistelussa olevat ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä ja ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteesta yhdeksi asetukseksi. Ympäristöministeriön asetuksella rakennuksen materiaaliselosteeksi on hankeikkunassa oma sivu, josta löydät lisätietoa keskeistä sisältöä ja lausuntovaihetta koskien (YM031:00/2022).

Suomen lainsäädäntö ei sisällä tällä hetkellä rakennuksen ilmastoselvitystä tai rakennuksen vähähiilisyyden arviointia koskevaa sääntelyä. Hanketta viedään eteenpäin rakentamislain ja vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaisesti eteenpäin. Rakentamislaki on tulossa voimaan vuoden 2025 alusta. Tämä asetus on tarkoitus tulla voimaan myös samana ajankohtana.

Lisätietoja

Lisää aiheesta