Hoppa till innehåll
Media

Statssekreterarnas rundabordsdiskussion: Bostadslösheten ska halveras under regeringsperioden – det förebyggande arbetet i kommunerna i nyckelroll

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2019 10.11
Pressmeddelande

Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet informerar

Det mål som fastställts i regeringsprogrammet om att bostadslösheten ska halveras på fyra år kräver ytterligare satsningar i synnerhet på kommunernas arbete för förebyggande av bostadslöshet. Målen och åtgärderna i det nya bostadslöshetsprogrammet diskuterades vid en rundabordsdiskussion den 22 november.

I diskussionen deltog direktörer och sakkunniga som ansvarar för boendefrågor och för social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Björneborg. Utöver de nio största städerna deltog också representanter för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Brottspåföljdsmyndigheten.

Diskussionen inleddes av statssekreterarna vid miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet.

Arbetet för att minska bostadslösheten har gett resultat

”I Finland har man under de senaste tio åren arbetat målinriktat för att avskaffa bostadslösheten, och arbetet har gett resultat. Antalet bostadslösa har minskat – man har hittat fungerande sätt att hjälpa. Det finns dock fortfarande cirka 5 500 bostadslösa, och arbetet fortsätter. Blicken riktas allt mer mot kommunerna. Vi måste hitta de bästa sätten att stödja kommunerna när det gäller att stärka och etablera arbetet mot bostadslöshet”, säger miljö- och klimatministerns statssekreterare Terhi Lehtonen.

”Det som i regeringsprogrammet slås fast om att bostadslösheten ska halveras är i många avseenden viktigt inom justitieministeriets förvaltningsområde. Klienterna inom brottspåföljdsområdet är en av de största enskilda grupperna av bostadslösa. Det är viktigt att kommunerna i högre grad satsar på att avskaffa bostadslösheten bland fångar som friges och bland samhällspåföljdsklienter. Vi hoppas att denna särskilda grupp ska beaktas i utvecklingen av boendeservicen”, säger justitieministerns statssekreterare Malin Brännkärr.

”Trots åratal av gemensamma ansträngningar befinner vi oss fortfarande i en situation där det inte överallt finns tillräckligt med bostäder med skäliga boendekostnader och sådant stöd som behövs för boendet. Parallellt med att stärka bostadslöshetspolitikens roll och dess metoder är det lika viktigt att utveckla servicesystemet inom social- och hälsovården", säger social- och hälsovårdsministerns statssekreterare Eila Mäkipää.

Ett nytt program för minskad bostadslöshet inleds 2020 – kommunerna utlovas stöd

Miljöministeriet inleder nästa år ett samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten före 2023.

Programmet ska framför allt fokusera på de utvecklingsmål som upptäckts i samband med utvärderingen av tidigare bostadslöshetsprogram, såsom tillräcklig tillgång till social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel och satsningar på bostadslöshetsarbete som en del av den kommunala basservicen.

Finlands största kommuner, där det också finns flest bostadslösa, bjuds in att delta i programmet. Kommunerna ska utarbeta en plan för hur bostadslösheten kan minskas. I planen ska de bland annat beakta utbudet av social- och hälsovårdstjänster, bostäder som är avsedda för bostadslösa och det regionala samarbetsnätverk som utför bostadslöshetsarbete, till vilket också organisationer räknas.

De kommuner som deltar kan ansöka om understöd för utvecklande av social- och hälsovårdstjänster som stöder boende.

Mer information

Timo Juurikkala, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet,
tfn 040 555 4013
Malin Brännkärr, minister Henrikssons statssekreterare, justitieministeriet,
tfn 040 534 7727
Sampo Varjonen, minister Kiurus specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 455 7122

Krista Mikkonen