Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet ställer sig i huvudsak positivt till Europeiska kommissionens förslag om effektivare rening av avloppsvatten 

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.00
Pressmeddelande

Statsrådet välkomnar Europeiska kommissionens förslag om att effektivisera reningen av näringsämnen ur avloppsvatten från tätbebyggelse, särskilt i områden som är känsliga för övergödning. Nytt i förslaget är ett system med utvidgat producentansvar för läkemedels- och kosmetikindustrin, som är en huvudsaklig källa till skadliga mikroföroreningar i avloppsvattnet.. Systemet ålägger producenterna att under vissa förutsättningar bidra till kostnaderna för att avlägsna mikroföroreningar från avloppsvatten.

Statsrådet tog i dag ställning till EU-kommissionens lagstiftningsförslag  om ändring av direktivet om rening av avloppsvatten  från tätbebyggelse och lämnade det till riksdagen för fastställande av dess ståndpunkt. EU-kommissionen lade fram förslaget i oktober 2022. Genom direktivet reformeras det 30 år gamla direktivet så att det motsvarar dagens behov. 

Målet är att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och minska utsläppen i vattendrag. Genom förslaget vill man också begränsa klimatförändringarna och effektivisera avloppsreningsverkens energieffektivitet så att de är energineutrala senast 2040. Reningsverkens verksamhet bör bättre kopplas till den cirkulära ekonomin genom att främja återvinningen av näringsämnen. Övervakningen av avloppsvattenreningen måste också effektiviseras genom ökad provtagning och rapportering. Dessutom vill man förbättra kommunikationen med medborgarna om resultaten av verksamheten.

Enligt statsrådet skulle åtgärderna enligt direktivförslaget på EU-nivå avsevärt minska reningsverkens växthusgasutsläpp och utsläpp i vattendrag. 

I Finland skulle de åtgärder som föreslås i direktivförslaget minska utsläppen av mikroföroreningar i vattendrag och skärpa kvävereduktionskraven på reningsverk. Enligt förslaget ska mikroföroreningar avlägsnas åtminstone vid de 15 största anläggningarna och cirka 50 anläggningar ska effektivisera kvävereduktionen i inlandet, där fördelarna enligt de utredningar som Finlands miljöcentral har utarbetat skulle bli små. En effektivisering av kvävereduktionen från tätbebyggelse skulle minska algmassorna vid Östersjöns kustvatten. Målen om energineutralitet förutsätter investeringar i produktionen av biogas. 

Enligt statsrådet är det viktigt att man i den fortsatta beredningen och i förhandlingarna fäster vikt vid de ökande kostnader och det administrativa merarbete som förslaget orsakar, och att det säkerställs att de nya administrativa skyldigheterna står i proportion till det mervärde de tillför.

Ytterligare information:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 340, [email protected]
Milka Parviainen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 037, [email protected]

Maria Ohisalo