Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet har godkänt en proposition om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.17
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med lagen är att utveckla möjligheterna att förebygga skador och att göra förfarandena för beviljande, utbetalning och övervakning av ersättningarna tydligare.

I propositionen föreslås bestämmelser om ett bidragssystem för att stödja förebyggandet av skador. I fortsättningen kan NTM-centralerna bevilja bidrag för förebyggande av skador. Bidrag kan sökas av företag, men också av fysiska personer, föreningar, stiftelser, renbeteslag och kommuner.

Dessutom ska det föreskrivas om ersättningarna och bidragen i en enda lag, i stället för som nu i två författningar. Ersättningarna och bidragen gäller dels skador som orsakas av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen, dels skador som kungsörnar orsakar renhushållningen.

I propositionen föreslås också bestämmelser om ersättning av skador med statsbudgetmedel i situationer där det skulle vara orimligt för enskilda eller företag att tolerera de kostnader som skadan ger upphov till. Ersättning kan beviljas för skador på odlingar och djur. För att ersättning ska kunna beviljas ska skadorna konstateras och värderas av en sakkunnig som godkänts av NTM-centralen.

I fråga om skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar fiskerihushållningen föreskrivs det om kalkylerat stöd som beviljas för skadorna, eftersom dessa skador inte kan konstateras eller värderas i praktiken.

Den nya lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagförslaget.

I utlåtandena framhölls propositionens samhälleliga betydelse

Den samhälleliga nyttan av propositionen är betydande, eftersom skadorna orsakade av fridlysta djur har ökat och torde öka även i fortsättningen. Det uppskattas att antalet vitkindade gäss som förekommer i Finland kommer att öka bland annat på grund av klimatförändringen. Remissinstanserna ansåg att propositionen är viktig med tanke på främjandet av den biologiska mångfalden och den allmänna acceptansen för skyddet av fridlysta djur, samt också med tanke på samordningen av artskyddet och utövandet av vissa näringar. De bidrag som beviljas för förebyggande av skador ansågs utgöra en särskilt viktig förändring i förhållande till det nuvarande förfarandet.

Utbetalning av ersättning anses vara en av de viktigaste åtgärderna med tanke på jämlikheten mellan olika branscher och regioner, i synnerhet i områden där skadorna upprepas. Utöver ersättningarna behövs också andra metoder för att hantera allvarliga skador orsakade av fridlysta djur. Andra metoder är bland annat miljöersättningar som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt dispenser enligt naturvårdslagen.

Mer information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 231
[email protected]

Hanne Lohilahti
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 374
[email protected]