Hoppa till innehåll
Media

Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2019 9.49
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till miljöministeriet. Arbetsgruppen föreslår att det regionala samarbetet utvecklas för att den lokala kunskapen bättre ska kunna utnyttjas vid förebyggande av skador som skarvar orsakar samt vid handläggning av dispens. Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslaget under november‒december.

Målet med strategin är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens mellan människan och skarven på ett sätt som bidrar till att en gynnsam skyddsnivå bevaras och olägenheterna för i synnerhet fiskerinäringen minskar. Med tanke på denna målbild har det fastställts sex strategiska mål och flera konkreta åtgärder för vart och ett av målen.

De problem som skarvarna orsakar är oftast lokala, vilket innebär att den sakkunskap som de regionala samarbetsgrupperna besitter ges stor vikt när det gäller att förebygga problemen. Till de viktigaste strategiska målen hör att utveckla den regionala växelverkan mellan olika aktörer och myndigheter samt att förenhetliga och utveckla de regionala samarbetsgruppernas verksamhet.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att det i alla regioner ska utarbetas regionala åtgärdsplanen och utredningar som syftar till att minska och förebygga problem. Den nationella strategin innehåller anvisningar och rekommendationer om innehållet i de regionala planerna.

I strategin föreslås att de material som de regionala samarbetsgrupperna tar fram ska få större tyngd i de tillståndsprocesser som behövs för att förebygga skador. De regionala åtgärdsplanerna och utredningarna ska bland annat kunna användas som stöd när det gäller att rikta och motivera ansökningar och fatta tillståndsbeslut. Detta leder till snabbare och smidigare handläggning av dispens. Det föreslås också andra åtgärder för att handläggningen av tillstånd ska bli effektivare, till exempel att man utarbetar tydligare anvisningar och ansökningsblanketter.

Arbetsgruppen föreslår också åtgärder som syftar till att förbättra kunskapsunderlaget, upprätthålla samarbetet mellan länderna och utveckla kommunikationen.

”Arbetsgruppen har haft ett utmanande uppdrag. Trots de åtgärder som den tidigare arbetsgruppen rekommenderade förekommer det fortfarande utmaningar. Det är inte lätt att åter hitta de vises sten för att lösa problemen. Det är klokt att i beslutsfattandet ge ytterligare tyngd åt den lokala information som tas fram inom de regionala samarbetsgrupperna, som inlett sitt arbete på förtjänstfullt sätt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I strategiförslaget ingår en kompletterande synpunkt som de centrala aktörer inom fiskerinäringen som deltagit i arbetsgruppens arbete framfört tillsammans med staden Kristinestad. I den framhålls bland annat att det utöver arbetsgruppens förslag också behövs en förvaltningsplan för skarv och att skarvbeståndet bör begränsas betydligt. Handläggningen av dispens bör också enligt dem som framfört den kompletterande synpunkten förenklas och snabbas upp.

Arbetsgruppen har hört experter från olika områden och ordnat diskussionsmöten. Miljöministeriet ger allmänheten möjlighet att kommentera förslaget till strategi och åtgärdsplan i statsrådets utlåtandetjänst. Den sida i tjänsten utlåtande.fi där utlåtanden kan lämnas öppnar under vecka 45. Utlåtanden kan lämnas till slutet av december.

Mer information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, [email protected]

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Krista Mikkonen