Hoppa till innehåll
Media

Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2020 12.12
Pressmeddelande

Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, svagheter och utvecklingsbehov när det gäller bostadsmarknaden. Enkäten öppnades i dag. Enkäten är öppen för allmänheten och kan besvaras fram till den 30 januari.

”I och med utvecklingsprogrammet blir statens bostadspolitik mer långsiktig och målinriktad när de stora riktlinjerna för boendet fastställs tillsammans och för en tid som sträcker sig över flera regeringsperioder. Jag hoppas att de aktörer som arbetar med frågor som rör boende besvarar enkäten och ger värdefulla synpunkter redan i det inledande skedet av beredningen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Svaren på enkäten kommer att tas till vara redan i början av året när det dras upp riktlinjer för utvecklingsprogrammet. Intressegrupper får också andra tillfällen att påverka programmet, till exempel i samband med det informations- och diskussionsmöte som ordnas i början av våren.

I utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken 2021–2028 fastställs mål för utvecklingen av bostadspolitiken och åtgärder som ska leda till att målen nås. Till de frågor som behandlas hör till exempel kostnaderna för boendet, bostadsproduktionens volym, stödjande av bostadsproduktionen samt polariseringen på bostadsmarknaden. Programmet genomför de skrivningar om bostadspolitiken som ingår i regeringsprogrammet och i riksdagens revisionsutskotts betänkande. Programmet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse före utgången av 2020.

Programmet bereds av en arbetsgrupp där miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka är ordförande. Arbetsgruppen består av representanter för de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bostadspolitiken. Arbetet stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp där miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är ordförande. I uppföljninsgruppen ingår representanter för riksdagspartierna.

Mer information:

Hannele Pokka, kanslichef, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 250 234, [email protected]

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, [email protected]

Krista Mikkonen