Hoppa till innehåll
Media

Rekordstor finansiering från EU:s LIFE-fond för ett finländskt projekt för flodpärlmusslans livsmiljö

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 9.01
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen beviljade cirka 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som samordnas av Jyväskylä universitet, inleddes i början av september.

"Flodpärlmusslan är den mest långlivade djurarten i Finlands natur, men den mår bra endast i några floder. Därför är det ytterst viktigt att arbeta för att återställa flodpärlmusslans livsmiljöer. Flodpärlmusslan är en så kallad paraplyart vars livskraftiga förekomst vittnar om en god ekosystemstatus i strömmande vatten. Där flodpärlmusslan trivs, mår också många andra arter som lever i strömmande vatten bra. Flodpärlmusslan och återställandet av vandrande lax- och öringsbestånd går hand i hand”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Av den pott på 9,5 miljoner euro som beviljats av kommissionen riktas cirka 5,9 miljoner LIFE-finansiering till åtgärder som vidtas i Finland.

”Sett till finansieringen är projektet ett av de mest omfattande LIFE-projekten i Finland. Projektet har en särskild genomslagskraft eftersom det sträcker sig utanför Finlands gränser. Ett särdrag och värde i LIFE-projekten är att de lösningar och den praxis som konstaterats vara bra på nationell nivå, till exempel när det gäller restaurering av livsmiljöer, sprids och delas mellan EU-länderna”, säger Milka Parviainen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

LIFE Revives – återställande av flodpärlmusslan och dess livsmiljöer

Inom projektet restaureras och återställs flodpärlmusslans livsmiljöer i älvar samt deras buffert- och avrinningsområden. Föremål för projektet är sammanlagt 14 större älvområden som har 69 mindre älvar. 32 av dem finns i norra och västra Finland, 36 i norra Sverige och en i Estland. I de finländska älvar som är föremål för projektet finns 25 procent av populationen av flodpärlmussla i Finland, i Sverige finns 3,6 procent och i Estland 100 procent av populationen av flodpärlmussla i projektområdet. Verkningsområdet för restaureringen av älvar kommer att vara cirka 77 hektar och 117 kilometer och verkningsområdet för åtgärderna i avrinningsområdet cirka 3 650 hektar.

I Finland deltar Forststyrelsen naturtjänster, Metsähallitus Metsätalous Oy samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland, Södra Österbotten och Egentliga Finland i projektet. Svenska projektpartner är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskarna, SCA skog AB samt Sveaskog Förvaltnings AB, och estniska partner är State Forest Management Centre samt Tartu universitet.

Dessa partners självfinansieringsandel av projektbudgeten är drygt 3,7 miljoner euro. Nio delfinansiärer (miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland, stiftelsen Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, R. Erik och Bror Serlachius Stiftelse sr, WWF Finland, Havs- och vattenmyndigheten i Sverige samt Estlands miljöministerium) finansierar projektet med cirka 2,6 miljoner euro. Projektets totala budget är 15,9 miljoner euro.

Understöd från miljöministeriet för beredningen av projektet

Utöver delfinansieringen av projektet beviljade miljöministeriet Jyväskylä universitet understöd för beredning av projektansökan.

”Beredningsunderstödet på sammanlagt 15 000 euro spelade en väsentlig roll i att vi kunde bereda ansökan omsorgsfullt inom utsatt tid. Vi arbetade med grundarbetet för att bereda projektet i flera år”, säger Jouni Taskinen, ansvarig forskare för projektet vid Jyväskylä universitet.

Mer information:

Miljöministeriet: Milka Parviainen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 250 037

Jyväskylä universitet:

Jouni Taskinen, ansvarig ledare för projektet, professor, [email protected], tfn 040 355 8094

Heidi Kunttu, projektchef, forskningskoordinator, [email protected], tfn 050 589 0612

Krista Mikkonen