Hoppa till innehåll
Media

Proposition om boenderådgivning på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 12.31
Pressmeddelande

Syftet med lagförslaget, som beretts av miljöministeriet, är att förebygga bostadslöshet genom att förbättra tillgången till boenderådgivning oberoende av boendeform.

Regeringen har som mål att halvera antalet bostadslösa under den pågående regeringsperioden och att eliminera bostadslösheten under de därpå följande åren. Boenderådgivning används som ett sätt att eliminera bostadslösheten.

I det lagförslag som ska skickas på remiss föreskrivs särskilt om statsunderstöd som beviljas för boenderådgivning och som de kommuner som tillhandahåller rådgivning kan ansöka om hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Rådgivning oberoende av boendeform

Med hjälp av lagen uppmuntras kommunerna att utveckla och utvidga sina boenderådgivningstjänster så att rådgivning finns att tillgå oberoende av om den som behöver hjälp har en ägarbostad, en hyresbostad eller en bostad som baserar sig på någon annan form av besittning.

Enligt förslaget ska kommunerna beviljas statsunderstöd som inom ramarna för stadsbudgeten kan täcka högst 80 procent av kostnaderna för produktionen, utvidgningen eller utvecklingen av boenderådgivningstjänsterna. En kommun som får understöd kan för sin del producera boenderådgivningstjänster själv eller upphandla tjänster av en annan kommun, ett välfärdsområde, ett hyreshussamfund, en privat tjänsteproducent eller en organisation.

Avsikten är att lagen till en början ska gälla temporärt 2023–2027. Medan och efter att lagen är i kraft ska en bedömning göras på basis av de erfarenheter som fåtts av hur lagen fungerar och hurdana effekter de beviljade understöden har.

Effektivt sätt att förebygga bostadslöshet

Risken för bostadslöshet är allt oftare förknippad med ekonomiska problem, och genom boenderådgivning kan man effektivt förebygga att en person mister sin bostad till följd av dessa problem. Rådgivningen har understötts sedan 2009, och man har utvecklat den genom ett flertal projekt där det har konstaterats att boenderådgivning är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga bostadslöshet.

Boenderådgivning har erbjudits bland annat genom kommunala hyreshusbolag och socialservice, och också organisationer och privata aktörer har tillhandahållit rådgivning. Syftet med lagförslaget, som grundar sig på statsunderstöd, är därför att förbättra tillgången till boenderådgivning genom ett bättre samarbete mellan olika aktörer och med beaktande av regionernas olika behov.

Remissvar kan lämnas fram till den 31 maj 2022.

Mer om ämnet

Mer information

Matleena Haapala
regeringssekreterare
[email protected]
0295 250 332