Hoppa till innehåll
Media

Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2018 6.41
Pressmeddelande

Det har gjorts en ny analys av statusen i Östersjöns marina miljö. Vidare ska planerna för vård av åar, älvar, sjöar och grundvatten ses över. Alla ges möjlighet att lämna åsikter och kommentarer för att förbättra förvaltningen av Östersjön och vattenvården. Åsikterna och kommentarerna om havsvårdsförvaltningen ska lämnas in den 16 februari och om vattenvården den 9 juli.

Finlands havsförvaltningsplan och de sju vattenvårdsplanerna uppdateras med sex års mellanrum. Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna har inlett ett brett samråd och remissbehandling för att se över planerna 2022 - 2027. Målet är att uppnå åtminstone god status i Östersjön, åar, älvar, kustnära vatten och grundvatten. Övergödning är ett problem i Finlands hela havsområde och näringsbelastningen som är orsakad av människor försämrar vattenstatusen mest. En tredjedel av inlandsvattnen är i behov av förbättrande åtgärder.

”Alla har rätt till rena vatten. När du kommer med dina åsikter och kommentarer, har du möjlighet att påverka hur vattnen i ditt område och de åtgärder som inverkar på vattenstatusen tas till hänsyn när planerna tas fram. God vatten- och havsstatus kräver arbete, tid och pengar, men tillsammans kommer vi att lyckas”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Om vad vill vi få in kommentarer och åsikter?

Havsförvaltningsplanen är tredelad och nu vill vi få in åsikter och kommentarer om den uppdaterade första delen som handlar om definitioner av god status, havets nuvarande status, allmänna mål för att uppnå god havsstatus samt indikatorer för dem. Enligt den nya analysen har vi uppnått målet för god havsstatus bara delvis. Östersjön mår fortfarande dåligt i många hänseenden, trots den positiva utvecklingen.

Vattenvårdsplanerna innehåller information om vattenstatus och -belastning, målen för vattenvården och om åtgärderna för att nå och bevara den goda vattenstatusen. Samrådet gäller arbetsprogrammet och tidsplanen för planeringen samt centrala vattenvårdsfrågor i de sju vattenvårdsområdena. De centrala frågorna indikerar vad som ska fästas särskild vikt vid inom den framtida vattenvården.

Till havsvårdsförvaltningen och vattenvården hör också ett samråd om att inleda och genomföra en bedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

Myndigheter, allmänheten, civilsamhällesorganisationer, kommuner, aktörer och andra instanser är välkomna med åsikter och kommentarer. Alla dokument och bakgrundsmaterial om samråden finns att få här:

Avsikten är att statsrådet godkänner de uppdaterade vattenvårdsplanerna och havsförvaltningsplanen vid utgången av år 2021.

Miljöministeriet ordnar ett samrådsmöte för intressenter i dag den 8 januari kl. 13 - 16.

Ytterligare information:

Samråd om havsförvaltningen: Maria Laamanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 359, [email protected]

Samråd om vattenvården: Antton Keto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 148, [email protected]