Hoppa till innehåll
Media

Nytt inom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen: återvinning av näringsämnen i bioavfall och fortlöpande behandling av ansökningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 9.57
Nyhet

I miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen beviljas understöd till ett belopp av nästan 50 miljoner euro för åren 2022–2025. Programmet främjar cirkulär ekonomi för näringsämnen och tillverkning av slutprodukter med hög förädlingsgrad. Sedan april har temaområdena utvidgats och behandlingen av ansökningarna gjorts smidigare.

Stöd kan beviljas för investeringar samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FoUI) som främjar tillvaratagande och återvinning av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten och bioavfall eller utnyttjande av energipotentialen i avloppsvatten och energieffektivitet.  Dessutom stöds samarbetsprojekt för återvinning av näringsämnen. De projekt som understöds ska vara förenliga med understödens teman, av hög kvalitet och genomförbara.

Särskilt i investeringsprojekt är det skäl att beakta möjligheterna till regionalt samarbete med andra aktörer som arbetar för återvinning av näringsämnen. När det gäller FoUI-projekt framhävs teknik som på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan producera säkra och användbara slutprodukter. Det är också önskvärt med projekt där man skapar och utvecklar marknader för återvunna näringsämnen.

Det finns närmare 50 miljoner euro för utdelning för åren 2022–2025, och understödet ska användas före utgången av 2025. Understödet varierar mellan 40 och 60 procent i fråga om investeringsprojekt och mellan 25 och 80 procent i fråga om FoUI-projekt. Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, kommunägda bolag och aktörer samt föreningar, företag och andra sammanslutningar. En privatperson, firma, ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning kan inte vara sökande.

Hur man ansöker om understöd

  1. Läs ansökningsanvisningen. Anvisningen finns på adressen ym.fi/hankehaut.

  2. Fyll i ansökningsblanketten. En länk till blanketten finns också på ovan nämnda webbplats.

  3. Bifoga en projektplan. Till ansökan ska fogas en projektplan som innehåller en beskrivning av projektet, kostnadsspecifikation och finansieringsplan. Närmare anvisningar finns i ansökningsanvisningen.

Sakkunniga vid miljöministeriet ger vid behov ytterligare information om ansökan om understöd och om lämpliga projekt.

Ansökningar tas emot kontinuerligt. Ansökningsomgångarna avslutas kvartalsvis. Årets ansökningsomgångar avslutas den 30 juni, 30 september och 31 december. Avsikten är att ansökningarna behandlas redan under ansökningsomgången när de har kommit in. 

Välkommen med på aktuella evenemang om återvinning av näringsämnen

Seminariet Vauhtia ja vaikuttavuutta ravinteiden kierrätyksen investointeihin (om investering i återvinning av näringsämnen) hålls den 23 maj 2023 kl. 9–15 på Solo Sokos Hotel Torni, Tammerfors. Man kan också delta på distans. Anmäl dig här (Landsbygdsnätverket)!

Mer information

Riikka Malila, programchef, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 160

Petri Nissinen, specialsakkunnig, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 419