Hoppa till innehåll
Media

NTM-centraler får tillstånd att lösa in områden på 41,23 hektar i Natura 2000-områden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 14.55
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att lösa in områden av en sammanlagd areal på cirka 23,9 hektar i Natura 2000-området Paljakanneva-Åkantmossen. NTM-centralen i Egentliga Finland har av miljöministeriet beviljats tillstånd att lösa in områden av en sammanlagd areal på cirka 13,6 hektar i Natura 2000-området Raadesuo och ett område på cirka 3,7 hektar i Natura 2000-området skogarna vid Kivijärvi.

De områden som ska lösas in i Natura 2000-området Paljakanneva-Åkantmossen representerar de prioriterade Natura 2000-livsmiljöerna aktiv högmosse och skogbevuxen myr samt livsmiljön trädklädda sanddyner. I de områden som ska lösas in finns bland annat fuscum-tallmosse, högmosseartad fuscum-tallmosse, tuvulls-tallmosse, ris-tallmosse, lågstarrmosse, skogs-tallkärr samt ört- och ängskärr. I de områden som ska lösas in finns också moskogar av blåbärs-, lingon- och kråkbärstyp, trädklädda sanddyner och klippområden. En del av de områden som ska lösas in ligger dessutom inom myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen.

De områden som ska lösas in i Natura 2000-området Raadesuo representerar de prioriterade Natura 2000-livsmiljöerna aktiv högmosse och skogbevuxen myr. I de områden som ska lösas in finns bland annat ris-tallmosse, högmosseartad fuscum-tallmosse och lågstarrmosse där det växer getpors och odon. De områden som ska lösas in söder om regionvägen ses också som lämpliga livsmiljöer för den i vårt land sällsynta gula myrmätaren, som lever på rosling och förekommer rikligt i Natura-området Raadesuo. En del av de områden som ska lösas in ligger inom myrskyddsområdet Raadesuo.

Det område som ska lösas in i Natura 2000-området skogarna vid Kivijärvi representerar de prioriterade Natura 2000-livsmiljöerna västlig taiga och skogbevuxen myr samt livsmiljön silikatrik bergssluttning. I det område som ska lösas in behövs iståndsättning på grund av att det tidigare dikats i området. I området växer ganska mycket asp, vilket gör det till en god livsmiljö för flygekorrar som lever i skogarna vid Kivijärvi. En del av det område som ska lösas in ligger dessutom inom området Mustalho skogar, som ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar.

Man har strävat efter att genomföra skyddet av de områden som ska lösas in så långt som möjligt med frivilliga medel, och innan man vidtagit åtgärder för inlösning har man försökt föra underhandlingar med markägarna på det sätt som förutsätts enligt naturvårdslagen. Man har dock inte lyckats fridlysa områdena som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten genom frivilliga affärer. Därför genomförs skyddet av områdena genom att de inlöses till staten i syfte att inrätta ett naturskyddsområde.

Mer information:

Janne Hesso
Sakkunnig
tfn 0295 250 008
[email protected]