Hoppa till innehåll
Media

ELY-keskuksille lupa lunastaa 41,23 hehtaarin suuruiset alueet Natura 2000 -alueilta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 14.55
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteensä noin 23,9 hehtaarin suuruiset alueet Paljakanneva-Åkantmossenin Natura 2000 -alueelta. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristöministeriö on myöntänyt luvan lunastaa yhteensä noin 13,6 hehtaarin suuruiset alueet Raadesuon Natura 2000 -alueelta sekä yhteensä noin 3,7 ha suuruisen alueen Kivijärven metsien Natura 2000 -alueelta.

Paljajanneva-Åkantmossenin Natura 2000 -alueelta lunastettavat alueet edustavat ensisijaisesti suojeltavia Natura-luontotyyppejä keidassuot ja puustoiset suot sekä luontotyyppiä metsäiset dyynit. Lunastettavilla alueilla esiintyy muun muassa rahkarämettä, keidasrämettä, tupasvillarämettä, isovarpurämettä, lyhytkorsinevaa, korpirämettä sekä ruoho- ja heinäkorpea. Lunastettaviksi esitetyillä alueilla esiintyy myös mustikka-, puolukka- ja variksenmarjatyyppien kangasmetsiä, metsäisiä dyynejä sekä kallioaluetta. Lisäksi osa lunastettavista alueista sijaitsee soidensuojeluohjelma-alueella Paljakanneva-Åkantmossen.

Raadesuon Natura 2000 -alueelta lunastettavat alueet edustavat ensisijaisesti suojeltavia Natura-luontotyyppejä keidassuot ja puustoiset suot. Lunastettavilla alueilla esiintyy muun muassa suopursua ja juolukkaa kasvavaa isovarpurämettä, keidasrämettä sekä lyhytkorsinevaa. Seututien eteläpuolelta lunastettavien alueiden katsotaan myös olevan sopivia elinympäristöjä suokukalla elävälle ja Raadesuon Natura-alueella runsaana esiintyvälle, mutta maassamme harvinaiselle luumittarille. Osa lunastettavista alueista sijaitsee soidensuojelu-ohjelma-alueella Raadesuo.

Kivijärven metsien Natura 2000 -alueelta lunastettava alue edustaa ensisijaisesti suojeltavia Natura-luontotyyppejä boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot sekä luontotyyppiä silikaattikalliot. Lunastettavalla alueella ilmenee kunnostustarvetta liittyen alueelle aiemmin tehtyihin ojituksiin. Lunastettavalla alueella esiintyy kohtalaisen paljon haapaa, mikä tekee siitä hyvän elinympäristön Kivijärven metsien alueella elävälle liito-oravalle. Lisäksi osa lunastettavasta alueesta sijaitsee vanhojen metsien suojeluohjelma-alueella Mustalhon metsät.

Lunastuksen kohteena olevien alueiden suojelu on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin ja ennen lunastukseen ryhtymistä on pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa siten, kuin luonnonsuojelulaissa on edellytetty. Alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole onnistunut. Siksi suojelu toteutetaan lunastamalla ne valtion omistukseen luonnonsuojelualueen perustamista varten.

Lisätietoja:

Janne Hesso
Asiantuntija 
p. 0295 250 008
[email protected]