Hoppa till innehåll
Media

Nationalstadsparken i Nyslott

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2021 11.55 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 15.25
Pressmeddelande
Foto: Nyslotts stad

Miljöministeriet har den 30 september 2021 fattat beslut om att inrätta en nationalstadspark i Nyslott. Beslutet fattades utifrån en ansökan från Nyslotts stad. Kärnan i nationalstadsparken är Olofsborg, som omfattar ett område på sammanlagt cirka 7 700 hektar.

”Finlands elfte nationalstadspark passar fint i en stad med ett slott och en skärgård där saimenvikaren lever. Få städer i Finland har sådana ramar givna av natur- och kulturarv som Nyslott. Nationalstadsparken ger ett nytt verktyg för att framhäva de här styrkorna och utnyttja dem på ett hållbart sätt bland annat bland annat i utvecklandet av turismen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Olofsborg utgör kärnan i parken i stadens centrum och därifrån breder parken ut sig genom de närliggande trähuskvarteren, genom Riihisaari och Kyrönsalmi till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden i söder till Pihlajavesi och i norr till Pieni Haukivesi ända fram till den södra spetsen av Linnansaari nationalpark. Nationalstadsparken i Nyslott bevarar ett område som representerar ett kultur- och naturarv. Den är ett område där en rik natur, vackra sjö- och kulturlandskap samt en stad med värdebyggnader, parker och närrekreationsområden som byggts och formats av människor i århundraden möts. 

Nyslotts nationalstadspark omfattar områden och byggnader i stadsdelarna i centrum (1, 2), Heikinpohja (3), Talvisalo (4), Vääräsaari (5), Kalkkuinniemi (6), Kyrönniemi (7), Venäjänniemi (8), Inkerinkylä (9), Pääskylahti (10), Miekkoniemi (11), Hernemäki (13), Laitaatsilta (14), Kellarpelto (15), Pihlajaniemi (16), Nojanmaa (17) och Nojanmaanlahti (23) samt olika öar och vattendrag från Pieni Haukivesi, Haapavesi och Pihlajavesi. De områden som hör till nationalstadsparken är utmärkta på de kartor som bifogas i Nyslotts stads ansökan. 

Bestämmelser om nationalstadsparker finns i markanvändnings- och bygglagen. Bildandet av en nationalstadspark är en möjlighet som lagstiftningen ger städerna att främja hållbar stadsplanering genom att bevara natur- och kulturarvets särskilda värden som omfattande, obrutna helheter samtidigt som stadsstrukturen blir effektivare på andra håll.

Beslutsmaterial framlagt till påseende

Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande publicerats på myndighetens webbplats. Meddelandet publicerades i dag den 1 oktober 2021. Man kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Östra Finlands förvaltningsdomstol inom 30 dagar på det sätt som närmare anges i den besvärsanvisning som utgör bilaga till beslutet. 

Beslutet jämte bilagor finns till påseende på miljöministeriets webbplats under tiden 1.10–9.11.2021 på adressen ym.fi/savonlinna. Under den här tiden kan man läsa beslutsmaterialet också på kundterminalerna på serviceställena i stadshuset i Nyslott (Olavinkatu 27), Punkaharju (Kauppatie 20), Kerimäki (Kerimäentie 6) och Savonranta (Kangastie 3).

Mer information

Jukka-Pekka Flander
Miljöråd
[email protected]
tfn 0295 250 064/044 972 8306
Anträffbar fram till den 4 oktober.

Ilona Latsa
Specialsakkunnig 
[email protected]
tfn 0295 250 388