Hoppa till innehåll
Media

När det gäller användningen av naturen för rekreation behövs det mer vägledning och uppmuntran

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 13.13
Pressmeddelande

I maj begärde miljöministeriet genom en öppen webbenkät synpunkter på och åsikter om hur friluftslivet borde främjas. Det kom hela 8 047 svar på medborgarenkäten från hela Finland. De som svarade på enkäten var allmänt nöjda med möjligheterna till rekreation i Finland, men enligt dem finns det också saker som bör utvecklas. De efterlyste även mer information om de positiva effekterna av rekreation i naturen.

”Det stora antalet svarande och deras entusiasm visar att rekreation i naturen är en värdefull sak för finländarna. Det är glädjande att se att det är så många som tycker att det är viktigt att utveckla närnaturen. Med hjälp av svaren kan vi bygga upp en strategi för friluftsliv som tjänar hela Finland”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

En klar majoritet anser att i synnerhet städernas och tätorternas närskogar bör utvecklas för rekreationsbruk. Naturskyddsområdenas och nationalparkernas viktiga betydelse för friluftsliv lyftes också fram. Kommunerna ansågs inom den närmaste framtiden ha de bästa möjligheterna att främja friluftsliv. Majoriteten anser att de ännu inte tillräckligt väl beaktar möjligheterna till friluftsliv i sin markanvändning. 

I fråga om tjänster gällde de flesta önskemålen nya friluftsleder. När det gäller informationstjänster önskades i synnerhet kartapplikationer med naturstigar och naturobjekt. Största delen av de svarande (86 procent) önskar att de effekter rekreation i naturen har för människors välfärd och hälsa och för samhällsekonomin ska utredas i större utsträckning än för närvarande.

I en fråga där man kartlade åsikter om vem som borde få bättre tillgång till naturen svarade väldigt många att tillgången till naturen borde underlättas för alla. I svaren betonades barn och unga något mer än andra, men också äldre personer och rehabiliteringsklienter nämndes ofta.

Majoriteten av de svarande var privatpersoner

Medborgarenkäten, som stöder beredningen av strategin för friluftsliv, var öppen på justitieministeriets forum dinåsikt.fi från den 5 maj till den 31 maj 2021. Enkäten var öppen för alla, och slumpmässigt urval användes inte.

Största delen av de svarande (96 procent) var privatpersoner och två tredjedelar var kvinnor. I svaren var de finländska landskapen i huvudsak jämnt representerade. Privatpersonernas svar behandlades anonymt. De svarande hade möjlighet att uppge om de representerade någon organisation eller aktör. Sådana svar kom in från över 200 olika aktörer.

En gemensam strategi för friluftsliv

Svaren på enkäten används vid beredningen av strategin för friluftsliv. Olika workshoppar med intressegrupper påverkar också strategin. På hösten sänds strategin på remiss.

”Vi är tacksamma för alla 8 074 svar och förslag. Vi kommer att fortsätter sätta oss in i dem under sommaren”, säger Matti Nieminen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Målet med strategin för friluftsliv är att i stor utsträckning göra finländarna medvetna om nyttan med att idka friluftsliv och få dem att ta del av denna nytta. Avsikten är också att öka förståelsen för hur viktigt det är att röra sig i naturen när det gäller att värna om folkhälsan och samhällsekonomin. Strategin bereds i år i brett samarbete och den sträcker sig fram till 2030. 

Mer information 

Specialsakkunnig Matti Nieminen, tfn. 0295 250 001, [email protected]