Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Färdplanen för fossilfria transporter är färdig att sändas på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2021 16.37 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 12.28
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fastställde på onsdagen att färdplanen för fossilfria transporter kan sändas på remiss. Kommunikationsministeriet sänder färdplanen på remiss i mitten av januari.

Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Det finns flera etapper på vägen mot fossilfria transporter. Enligt utkastet ska beslut om de första stöden och incitamenten fattas redan i vår. Helheten bedöms på nytt hösten 2021, då man också fattar beslut om behövliga ytterligare åtgärder.

”Jag vill tacka regeringen för ett gott samarbete. Det här visar att regeringen tar klimatarbetet på allvar", konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Enligt den gällande EU-lagstiftningen ska Finland fram till 2030 minska de växthusgasutsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln med 39 procent jämfört med 2005. Efter att EU har skärpt sitt mål för 2030 kommer också Finlands landsspecifika mål sannolikt att skärpas.

Utsläppen från trafiken och transporterna utgör cirka 40 procent av de utsläpp inom den så kallade ansvarsfördelningssektorn som inte omfattas av utsläppshandeln och cirka en femtedel av alla växthusgasutsläpp i Finland. De åtgärder som föreslås i färdplanen gäller i synnerhet vägtrafiken, som står för över 90 procent av utsläppen från trafiken och transporterna. Färdplanen har utarbetats utifrån rekommendationerna från arbetsgruppen för fossilfria transporter samt konsekvensbedömningar.

Åtgärdsprogram för en snabbare övergång från oljeuppvärmning

Ministerarbetsgruppen fick också en lägesrapport om beredningen av åtgärdsprogrammet för avstående från oljeuppvärmning. Genom åtgärderna i programutkastet uppmuntras privata och offentliga aktörer som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter att övergå till andra uppvärmningsformer. Som eventuella åtgärder har identifierats till exempel stöd och understöd, beskattningslösningar, energieffektivitetsavtal samt informations- och lagstiftningsstyrning.

"Populariteten av det stöd som redan nu kan sökas för att avstå från oljeuppvärmningen har överträffat alla förväntningar. Efterfrågan på ren uppvärmning är stor. Syftet med åtgärdsprogrammet är att hitta ytterligare metoder för att sätta fart på övergången, också inom tjänsterna och industrin. Genom en systematisk uppföljning säkerställer vi att åtgärderna är tillräckliga med tanke på regeringsprogrammets mål att användningen av olja för uppvärmning ska upphöra före ingången av 2030-talet”, säger klimat- och miljöminister Krista Mikkonen, som är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Byggnader och byggande står för en tredjedel av Finlands klimatutsläpp. Den offentliga sektorn föregår med gott exempel genom att frångå oljeuppvärmning fram till 2024.

Programutkastet har beretts av miljöministeriet tillsammans med sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Senatfastigheter, Statistikcentralen och Motiva Oy. Dessutom har flera berörda grupper lämnat sina synpunkter. Programmet kommer att genomföras och följas upp som en del av den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Åtgärdsprogrammet sänds på remiss i början av året.

Batteristrategi syftar till att öka Finlands roll, offentliggörs i slutet av januari

Ministerarbetsgruppen diskuterade också den nationella batteristrategi som är under beredning.  Batteristrategin sträcker sig till 2025 och innehåller mål och åtgärder med hjälp av vilka Finland kan bli en internationellt betydande aktör inom batteribranschen och elektrifiering. Ansvarstagandet är en väsentlig del av tillväxten inom batteri- och elektrifieringssektorn i Finland.

I slutet av juni 2020 tillsatte näringsminister Mika Lintilä en arbetsgrupp för att bereda en nationell batteristrategi. Arbetsgruppen hade till uppgift att identifiera metoder för att stärka batteribranschen, göra den hållbara och koldioxidsnåla ekonomiska tillväxten i Finland snabbare samt främja uppnåendet av klimatmålen för transportsektorn. Strategin offentliggörs i slutet av januari. 

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Färdplanen för fossilfria transporter:
Johanna Juselius
Kommunikationsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 342 141
[email protected]