Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen: Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen – Det är viktigt att produkterna planeras så att de är hållbara och kan repareras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2020 9.27
Pressmeddelande

”Handlingsplanen för cirkulär ekonomi, som kommissionen offentliggjorde i dag, är en viktig öppning för att lösa hållbarhetskrisen. Den fokuserar starkt på hållbar produktplanering, vilket är nödvändigt för att främja den cirkulära ekonomin. I fortsättningen är det främst produkter som har planerats och tillverkats så att de är hållbara och kan repareras, återanvändas och återvinnas som ska komma ut på marknaden. Vi bör öka andelen återvunna råvaror och minska användningen av skadliga ämnen i nya produkter", konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Jag är nöjd med att kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi innehåller många frågor som vi tog upp under Finlands EU-ordförandeskap, bland annat produktplanering och utvidgning av den cirkulära ekonomin till nya branscher. Genom att inom de centrala branscherna övergå till cirkulär ekonomi kan vi i EU minska industrins växthusgasutsläpp med uppemot hälften före 2050. Även konsumtionstrycket på naturen minskar när naturresurserna används smartare och materialet cirkulerar bättre”, säger minister Mikkonen.

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi styr prioriteringarna inom cirkulär ekonomi i EU under de kommande åren. Kommissionen har för avsikt att utarbeta ett direktiv som kräver ekodesign enligt principerna för cirkulär ekonomi i produktgrupper som är viktiga med tanke på miljön.

Avsikten är att främja konsumenternas rätt att reparera produkter. Först koncentrerar man sig på elektronik- och IT-produkter. För förmedling av tillförlitlig och jämförbar information till företag och konsumenter föreslås digitala produktpass. Målet är att säkerställa en trygg värdekedja för alla produkter, i synnerhet för ackumulatorer. Det planeras också ett retursystem för småelektronik som omfattar hela EU.

”Det måste vara så lätt som möjligt att fatta hållbara konsumtionsbeslut. Var och en av oss förtjänar tillförlitlig information om produkternas miljökonsekvenser. Lagstiftningen bör skapa starkare ramar för styrning mot hållbar produktplanering. Jag hoppas att kommissionen så snart som möjligt lägger fram konkreta förslag till produktpolitik", säger minister Mikkonen.

Kommissionen har för avsikt att utvidga den cirkulära ekonomin till nya branscher. Enligt planen ska åtgärderna inom cirkulär ekonomi koncentreras till resursintensiva branscher, såsom byggnads-, textil-, elektronik- och plastbranscherna.

”Byggnaderna måste planeras så att de är resurseffektiva och mångfunktionella under hela sin livscykel. Byggnaderna är materialbanker. Lokalerna och till exempel rivningsmaterialet bör utnyttjas bättre än tidigare. Dessutom är det viktigt att de produkter och den energi som används i byggnader är koldioxidsnåla. Det arbete med att ändra EU:s byggproduktförordning som ska inledas är ett viktigt steg i rätt riktning”, betonar minister Mikkonen.

När det gäller textilier har kommissionen för avsikt att år 2021 utarbeta en övergripande EU-strategi för textilier. Man sporrar till utveckling av innovativa material, teknologier och affärsmodeller genom att se till att hållbarhet och återvinningsbarhet beaktas redan i produktplaneringen. Separat insamling av kasserade textilier ska genomföras i medlemsländerna före 2025.

Den 10 mars publicerade EU också en ny strategi för industripolitiken, där den cirkulära ekonomin och digitaliseringen har en central roll. Handlingsplanen och strategin är en del av den europeiska gröna given (Green Deal), vars mål är ett klimatneutralt, konkurrenskraftigt och välmående Europa.

Ytterligare information:

Sarianne Tikkanen, specialsakkunnig, [email protected], tfn +358 295 250 042 (den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi)

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn +358 295 250 202 (den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi)

Harri Hakaste, överarkitekt, [email protected], tfn +358 295 250 074 (cirkulär ekonomi i byggbranschen)

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn +358 295 250 091