Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen: Kommissionens biodiversitetsstrategi ett viktigt steg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 7.55
Pressmeddelande

”Den strategi för biologisk mångfald 2030 som Europeiska kommissionen offentliggjorde i dag utgör en viktig del av Den europeiska gröna given och övergången till en grön ekonomi. Målen för biologisk mångfald måste få större effekt genom gemensamma europeiska politikåtgärder som samtidigt bidrar till en strukturell omställning till ett koldioxidsnålt samhälle”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. 

Det centrala budskapet i Europeiska kommissionens meddelande är att man bör påskynda åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och se till att verkställandet får större genomslag. Strategins huvudsakliga innehåll omfattar såväl åtgärder för nätverket av naturskyddsområden som åtgärder för ekologisk hållbarhet inom olika sektorer. Målet är att förbättra den ekologiska statusen i olika livsmiljöer på land och i vatten genom ett omfattande restaureringsprogram. I kommissionens meddelande framhålls vikten av samhälleliga strukturomvandlingar. 

”Vi måste ta tag i orsakerna till att mångfalden minskar. Det är viktigt att i all verksamhet sträva efter att minimera eller kompensera de negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden. På EU-nivå bör mångfalden beaktas bättre särskilt inom den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumtionens negativa inverkan på den biologiska mångfalden bör minskas, även utanför EU. När det gäller den inre marknaden måste vi hitta verktyg för att öka den privata sektorns roll i arbetet för biologisk mångfald”, säger minister Mikkonen.

”Den färska utvärderingen av det nationella genomförandet av strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald samt hotbedömningarna av arter och naturtyper i Finland visar att det också återstår en hel del arbete här i hemlandet. Utvärderingen visar dock glädjande nog att Finland för första gången under detta årtionde har goda förutsättningar att vända riktningen när det gäller förlusten av biologisk mångfald och införa ekologiskt hållbara lösningar”, konstaterar minister Mikkonen.

EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 ger Europa en tydlig position i de förhandlingar om målen för den biologiska mångfalden efter 2020 som förs inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Världens länder ska våren 2021 fastställa nya mål för den biologiska mångfalden. De nuvarande målen ses över, eftersom de inte har kunnat uppnås.

”Det är verkligen oroväckande att FN:s konvention om biologisk mångfald inte har verkställts i tillräcklig utsträckning. Det har lett till att naturens tillstånd har försämrats, och dessutom innebär det att det blir svårare att uppnå de globala målen för hållbar utveckling 2030 och klimatmålen. Enligt strategin ska Europa leda med exempel och styra de internationella förhandlingarna om biologisk mångfald in i en ny era. EU:s strategi för biologisk mångfald ligger helt i linje med de slutsatser som antogs under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd”, säger minister Mikkonen.

EU:s strategi för biologisk mångfald utgör en del av Den europeiska gröna given (European Green Deal). Den 20 maj publicerade EU dessutom ett meddelande om livsmedelsstrategin Från jord till bord, som också innehåller åtgärder för ökad biologisk mångfald i jordbruksmiljöer.

Mer information: 

Kristiina Niikkonen, miljöråd, [email protected], 0295 250 198
Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, [email protected], 050 348 1406

Krista Mikkonen