Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har bett kommunerna kontakta dem som påbörjat byggprojekt för att säkerställa att räckessystemen på balkonger uppfyller kraven

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 15.05
Pressmeddelande

Miljöministeriet har skickat ett brev till närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillsammans med Kommunförbundet till kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter med information om balkongolyckan i Vanda den 2 mars 2023 och om hur undersökningen av olyckan framskrider.

Ministeriet rekommenderar byggnadstillsynsmyndigheterna att be dem som påbörjat byggprojekt beakta att räckeskonstruktioner av glas i pågående tillståndspliktiga projekt stämmer överens med kraven. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har till uppgift att informera kommunerna inom sitt område.

Information om eventuella åtgärder och rekommendationer ges utifrån fortsatta utredningar

Det lönar sig att vara försiktig med balkonger med glasräcken så länge som utredningarna pågår. Myndigheterna informerar om eventuella åtgärder och rekommendationer som gäller befintliga byggnader när de fortsatta utredningarna är klara. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har inlett ett tillsynsprojekt för att utreda hur vanligt det är med sådana planeringslösningar som på olycksplatsen i Vanda.

Byggnadsägarna, till exempel husbolagen, kan anlita en expert för att utreda situationen i den egna byggnaden. Byggnadstillsynsmyndigheten i den egna kommunen kan kontaktas för allmän rådgivning.

Polisen och Tukes informerade den 28 mars 2023 om dödsolyckan i Vanda. Det utreds om räckessystemet på olycksplatsen stämmer överens med kraven.

Krav på räckeskonstruktioner i markanvändnings- och bygglagen

Bestämmelser om kraven på räcken och räckeskonstruktioner finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i de miljöministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den.

Enligt lagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden projekteras och uppförs så att konstruktionerna är hållfasta och stabila, lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller byggnadens hela planerade livslängd. Projekteringen och dimensioneringen av de bärande konstruktionerna ska bygga på reglerna för konstruktionernas mekanik och allmänt godtagna projekteringsgrunder eller på tillförlitliga provresultat eller andra tillgängliga uppgifter.

Byggnader ska uppföras med lämpliga byggprodukter med avseende på konstruktionernas hållfasthet och stabilitet. I miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader (1007/2017) föreskrivs om allmänna krav som gäller räcken, räckets höjd och räckets skyddande del. Ett räcke ska vara säkert och bära de laster som riktas mot det.

Kommunerna ansvarar för myndighetstillsynen över byggandet

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt se till att lagstiftningen iakttas i samband med byggandet. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska också sköta den allmänna styrning och rådgivning i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan bestämma att det utöver syn även ska förrättas andra inspektioner, om detta behövs för att övervaka att tillståndsbestämmelserna, beskrivningarna eller de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande iakttas. Byggnadstillsynsmyndigheten bestämmer om inspektionerna i tillståndet för byggandet, vid det inledande mötet eller av särskilda skäl under byggnadsarbetet.

När tillståndsansökan behandlas eller under byggnadsarbetet kan byggnadstillsynsmyndigheten kräva att den som påbörjar ett byggprojekt lägger fram en oberoende och kvalificerad sakkunnigs utlåtande om huruvida den planerade lösningen eller byggandet uppfyller föreskrivna krav.

Ytterligare information

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd, chef för enheten för byggnader och byggande
tfn 0295 250 177
[email protected]

Styrningen av byggnadstillsynen
Pekka Virkamäki
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 073
pekka.virkamä[email protected]

Säkerheten vid användningen av byggnader, utförandet av och tillsynen över byggnadsarbete samt myndighetstillsynen över byggande
Tomi Marjamäki
specialsakkunnig
tfn 0295 250 027
[email protected]

Konstruktioners hållfasthet och stabilitet
Jorma Jantunen
byggnadsråd
tfn 0295 250 105
[email protected]