Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 15.05
Tiedote

Ympäristöministeriö on tiedottanut ELY-keskuksille ja tiedottaa yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien rakennusvalvontaviranomaisille Vantaalla 2.3.2023 tapahtuneesta onnettomuudesta ja tutkinnan etenemisestä.

Ministeriö suosittelee, että rakennusvalvontaviranomaiset pyytävät rakennushankkeisiin ryhtyneitä kiinnittämään huomiota siihen, että lasirakenteiset kaiteet täyttävät vaatimukset käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. ELY-keskusten tehtävänä on huolehtia tiedottamisesta alueidensa kunnille.

Mahdollisista toimista ja suosituksista tiedotetaan jatkoselvitysten perusteella

Lasikaiteella varustettujen parvekkeiden käytössä on hyvä noudattaa varovaisuutta, sillä selvitykset ovat kesken. Viranomaiset tiedottavat olemassa olevia rakennuksia koskevista mahdollisista toimista ja suosituksista jatkoselvitysten valmistuttua. Tukes on käynnistänyt valvontahankkeen, jolla selvitetään kuinka yleisiä Vantaan onnettomuuskohteen kaltaiset suunnitteluratkaisut ovat.

Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat hankkia asiantuntijan selvittämään oman rakennuksen tilannetta. Yleistä neuvontaa on mahdollista saada oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poliisi ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottivat 28.3.2023 Vantaalla tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. Onnettomuuskohteen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta selvitetään.

Kaiderakenteita koskevat vaatimukset maankäyttö- ja rakennuslaissa

Kaiteita ja niiden rakenteita koskevista vaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja sen nojalla annetuissa ympäristöministeriön asetuksissa.

Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin.

Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) säädetään kaiteita koskevista yleisistä vaatimuksista, kaiteen korkeuksista ja kaiteen suojaavasta osasta. Kaiteen on oltava turvallinen ja sen on kestettävä siihen kohdistuvat kuormat.

Rakentamisen viranomaisvalvonta kuuluu kunnille

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarkastuksista rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Lisätiedot

Kirsi Martinkauppi
Hallitusneuvos, Rakennukset ja rakentaminen -yksikön johtaja
puh. 0295 250 177
[email protected]

Rakennusvalvonnan ohjaus
Pekka Virkamäki
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 073
pekka.virkamä[email protected]

Rakennusten käyttöturvallisuus, rakennustyön suoritus ja valvonta sekä rakentamisen viranomaisvalvonta
Tomi Marjamäki
Erityisasiantuntija
puh. 0295 250 027
[email protected]

Rakenteiden lujuus ja vakaus
Jorma Jantunen
Rakennusneuvos
puh. 0295 250 105
[email protected]