Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition om EU:s minskning av plastprodukters inverkan på miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 10.36
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag om att det ska inrättas ett nätverk för separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast och att producenterna ska vara skyldiga att ge kommunerna ersättning för avfallshanteringen och städningen av vissa plastprodukter.   

Genom regeringspropositionen ändras avfallslagen, i synnerhet bestämmelserna om producentansvar, och miljöskyddslagen för sjöfarten. Utlåtanden kan lämnas fram till den 17 februari 2022.

 Man har redan tidigare förbjudit och bestämt om märkningskraven av vissa plastprodukter. Målet med direktivet är att minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna, att främja cirkulär ekonomi och att förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Producenterna ska ersätta vissa kostnader för avfallshanteringen och städningsåtgärderna för nedskräpning

Tillverkarna av följande plastprodukter för engångsbruk ska delta till viss del i kostnaderna för kommunernas avfallshantering och städning*:

  • tobaksprodukter med filter och filter som marknadsförs för att användas i kombination med tobaksprodukter

  • våtservetter som är avsedda för personlig hygien eller användning i hushåll

  • ballonger

  • vissa livsmedelsförpackningar för färdigmat

  • vissa förpackningar och omslag av flexibelt material för färdigmat

  • muggar

  • plastkassar

  • dryckesförpackningar som rymmer högst tre liter   

Kostnadsansvaret ska gälla områden där kommunerna ansvarar för avfallshanteringen och städningen genom lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) och vissa bestämmelser om förebyggande av nedskräpning i avfallslagen. Sådana områden är till exempel gator, torg, badstränder, parker och andra områden som används för allmän rekreation.

De producentsammanslutningar som företräder producenterna inom varje produktgrupp ska årligen betala ersättning till kommunerna. Ersättningarna fördelas till kommunerna på basis av deras invånarantal. Producentsammanslutningarnas medlemmar ska betala en ersättningssumma till sammanslutningarna till exempel enligt hur mycket produkt de har släppt ut på marknaden. Bestämmelser om ersättningarna utfärdas senare genom en förordning med stöd av avfallslagen. Ersättningarnas storlek kan fastställas först efter att utredningsprojekten är slutförda.

De nuvarande bestämmelserna om producentansvar för förpackningar gäller producenter vars omsättning överstiger en miljon euro. Denna omsättningsgräns ska slopas eftersom EU-lagstiftningen inte tillåter nationella begränsningar av producentansvaret för någon produktgrupp. Att slopa omsättningsgränsen ökar antalet förpackningsproducenter med producentansvar betydligt. Man strävar efter att minska ökningen genom att införa en ny definition av producent av serviceförpackningar i lagen. Med producent avses förpackningstillverkare och importörer av tomma förpackningar som används för att förpacka produkterna direkt till konsumenterna på försäljningsstället.

Ett nätverk för separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast

Enligt utkastet till proposition ska tillverkarna av fiskeredskap som innehåller plast ordna avfallshantering av de produkter som de släppt ut på marknaden och stå för kostnaderna för den. Producenterna av förpackningar, fordon, däck, ackumulatorer och batterier samt elektriska och elektroniska produkter omfattas redan av motsvarande skyldigheter.

Enligt förslaget ska tillverkarna av fiskeredskap ordna ett riksomfattande nätverk för separat insamling av avfall som uppstår från deras produkter. Kraven på nätverket för separat insamling är olika för redskapen för yrkes- och fritidsfiske. Det krävs fasta insamlingsplatser för yrkesfiskeredskap, men för fritidsfiskeredskap behövs inga fasta insamlingsplatser. Producenterna kan planera och ordna insamlingen i friare form så att det i vissa situationer är möjligt att ordna insamlingen till exempel i form av en kampanj.

Nätverket ska betjäna behoven inom havs- och insjöfiske. Ansvaret att ordna separat insamling av fiskeredskapsavfall skulle gälla förutom producenterna, även huvudmännen för fiskehamnar med en fångstmängd på minst 5 000 kg per år. 

Åtgärder för minskning av konsumtion genomförs i första hand genom frivilligt avtal i stället för reglering

Den minskning av konsumtionen av vissa livsmedelsbehållare och dryckesförpackningar som är avsedda för engångsbruk som krävs i EU:s direktiv ska genomföras genom green deal-avtal. Parterna i det frivilliga avtalet är miljöministeriet och de sektorer som svarar för åtgärderna för minskning av konsumtionen. I regeringens proposition har man dock också berett sig på att det senare måste föreskrivas om minskningsåtgärderna.

Reglering på förordningsnivå är viktigt vid genomförandet av direktivet

Genom de förordningar som utfärdas med stöd av lagen uppfylls bland annat kraven på produkter och separat insamling som gäller dryckesförpackningar som hör till plastprodukter för engångsbruk, kraven på innehållet i konsumentinformationen samt producenternas omfattande skyldigheter att samla in information. Förordningarna sänds på remiss separat.

Ytterligare information

Från 3.1.2022: Lagstiftningsråd Katariina Haavanlammi, tfn 029 5250 072, [email protected]

* Med kostnaderna för avfallshantering och städning avses kostnaderna för insamling, transport och behandling av avfall som ordnas i syfte att förhindra nedskräpning, kostnaderna för städning av nedskräpning som orsakats av produkterna samt kostnaderna för transport och hantering av avfall som samlats in vid städning.

Emma Kari