Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja EU:n muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta hallituksen esityksestä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2021 10.36
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muun muassa omaa erilliskeräysverkostoa muovia sisältäville kalastusvälineille sekä tuottajille velvollisuutta korvata kunnille tiettyjen muovituotteiden jätehuolto- ja siivouskustannuksia.   

Hallituksen esityksellä muutettaisiin jätelakia, erityisesti tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä, ja merenkulun ympäristönsuojelulakia. Lausuntoja voi antaa 17.2.2022 saakka.

Jo aiemmin on kielletty tiettyjä muovituotteita ja säädetty tiettyjä muovituotteita koskevista merkintävaatimuksista. Direktiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Tuottajat korvaamaan eräitä jätehuollon ja roskaantumisen siivouksen kustannuksia

Seuraavien kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat osallistuisivat tietyiltä osin kuntien jätehuolto- ja siivoustoimien* kustannuksiin:

  • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa
  • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet
  • ilmapallot
  • tietyt syömävalmiin ruuan elintarvikepakkaukset
  • joustavasta materiaalista valmistetut tietyt syömävalmiin ruuan annospakkaukset ja - kääreet
  • juomamukit
  • muovikassit
  • enintään kolmen litran juomapakkaukset

Kustannusvastuu koskisi alueita, joiden jätehuollosta ja siivouksesta kunnat vastaavat niin sanotun kuntien puhtaanapitolain (669/1978) ja eräiden jätelain roskaantumisen ehkäisemistä koskevien säännösten perusteella. Näitä alueita ovat esimerkiksi kadut, torit, uimarannat, puistot ja muut yleiseen virkistykseen käytettävät alueet.

Kunkin tuoteryhmän tuottajia edustavat tuottajayhteisöt maksaisivat vuosittain korvausta kunnille. Korvaukset jaettaisiin kunnille niiden asukasmäärän perusteella. Tuottajayhteisöt perisivät korvaussumman jäseniltään esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon ne ovat tuottaneet tavaraa markkinoille. Korvauksista säädetään myöhemmin jätelain nojalla annettavalla asetuksella. Korvausten suuruus voidaan määrittää vasta selvityshankkeiden valmistuttua.

Nykyinen pakkausten tuottajavastuusääntely koskee tuottajia, joiden liikevaihto ylittää miljoona euroa. Tämä liikevaihtoraja poistettaisiin, sillä EU-lainsäädäntö ei salli mitään tuoteryhmää koskevia kansallisia tuottajavastuurajauksia. Liikevaihtorajan poisto lisäisi tuottajavastuullisten pakkaustuottajien lukumäärää merkittävästi. Lukumäärän kasvua pyritään pienentämään lisäämällä lakiin uusi palvelupakkausten tuottajan määritelmä. Tuottajia olisivat pakkausten valmistajat ja tyhjien pakkausten maahantuojat niiden pakkausten osalta, joita käytetään tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille.

Erilliskeräysverkosto muovia sisältäville kalastusvälineille

Esitysluonnoksen mukaan muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien tulisi järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastata sen kustannuksista. Vastaava velvollisuus on jo nykyisin pakkausten, paperituotteiden, moottoriajoneuvojen, renkaiden, paristojen ja akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajilla.

Kalastusvälineiden tuottajien olisi järjestettävä valtakunnallisesti kattava erilliskeräysverkosto tuotteista aiheutuvalle jätteelle. Erilliskeräysverkostoa koskevat vaatimukset olisivat erilaiset ammatti- ja virkistyskalastusvälineille. Ammattikalastusvälineille vaadittaisiin kiinteitä keräyspisteitä. Virkistyskalastusvälineille ei tarvittaisi kiinteitä keräyspisteitä. Tuottajat voisivat suunnitella ja järjestää keräyksen vapaamuotoisemmin siten, että joissain tilanteissa esimerkiksi kampanjaluonteinen keräys olisi mahdollinen.

Verkosto palvelisi meri- ja sisävesikalastuksen tarpeita. Tuottajien lisäksi kalastusvälinejätteen erilliskeräyksen järjestämisvastuu koskisi myös vuotuiselta saalismäärältä vähintään 5000 kilon kalastussatamien ylläpitäjiä.

Kulutuksen vähentäminen toteutettaisiin sääntelyn sijaan ensisijaisesti vapaaehtoisella sopimuksella

Direktiivissä vaadittua tiettyjen kertakäyttöisten elintarvikepakkausten ja juomamukien kulutusta vähennettäisiin green deal -sopimuksella. Vapaaehtoisen sopimuksen osapuolia olisivat ympäristöministeriö ja kulutuksen vähentämistoimista vastaavat toimialat. Hallituksen esityksessä on kuitenkin varauduttu myös siihen, että vähennystoimista jouduttaisiin myöhemmin säätämään.

Asetustason sääntely keskeinen direktiivin toteuttamisessa

Lain nojalla annettavilla asetuksilla toteutettaisiin muun muassa kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvia juomapakkauksia koskevat tuote- ja erilliskeräysvaatimukset, kuluttajatiedotuksen sisältövaatimukset sekä laajat tuottajia koskevat tiedonkeruuvelvoitteet. Asetukset lähetetään lausunnoille erikseen.

Lisätietoja

3.1.2022 alkaen: lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, p. 0295 250 072, [email protected]

* Jätehuolto- ja siivouskustannukset tarkoittavat roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetyn jätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä, sekä tuotteiden aiheuttaman roskaantumisen siivoamisesta ja siivottujen roskien kuljetuksesta ja käsittelystä sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia.

Emma Kari