Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om det nationella kemikalieprogrammet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 12.44
Pressmeddelande

Det nationella kemikalieprogrammet ställer upp mål och riktlinjer för utveckling och förbättring av kemikaliesäkerheten. Med hjälp av kemikalieprogrammet utvecklar man skyddet av människors hälsa och miljön i enlighet med målen i Europeiska unionens kemikaliestrategi för hållbarhet. Det nya kemikalieprogrammet, som sträcker sig till 2035, är en fortsättning på det nationella programmet för farliga kemikalier 2006–2020. Miljöministeriet ber intressentgrupper lämna utlåtanden om programutkastet före den 15 november.

Åtgärderna i programmet delas in i fem teman

1. Skydd för hälsa och miljö mot skadliga kemikalier
Nästan alla material och produkter innehåller kemikalier, och därför spelar kemikalierna en viktig roll i vardagen, på arbetsplatser och inom industrin. Kemikalier är viktiga också i nya innovationer och i utsläppsfri och energi- och resurseffektiv teknik och energi- och resurseffektiva material och produkter. En del kemikalier kan dock vara skadliga för människans hälsa och för miljön. Målet med programmet är att förebygga skador orsakade av kemikalier och kemikaliers samverkanseffekter genom att begränsa kemikalieutsläppen i miljön och genom att ersätta de skadligaste kemikalierna.

2. En trygg cirkulär ekonomi och hållbar kemi
Kemikalierna cirkulerar i produkt- och materialflödet, och det är en av utmaningarna inom den cirkulära ekonomin. De risker som kemikalierna medför måste beaktas när man letar efter nya användningsändamål och tar fram nya material. En säker cirkulär ekonomi förutsätter god kemikaliehantering i alla skeden av en produkts livscykel, allt från säker planering av produkter till sortering av avfall och produktion av återvunnet material.

3. Kunskapsbaserat beslutsfattande
Det behövs mångsidig forskningsinformation av hög kvalitet som stöd för beredningen och regleringen av beslut. Målet är att stärka växelverkan mellan forskning, myndigheterna, näringslivet och politiken, och att förbättra kunskapsunderlaget för riskhantering.

4. EU-samarbete och internationellt samarbete
En hög nivån på kemikaliesäkerheten och miljö- och hälsoskyddet förutsätter samarbete i Europa och globalt. De viktigaste målen och fördelarna med EU:s kemikalielagstiftning är att minska skadorna på miljön och ekosystemen och att skydda befolkningen mot exponering för skadliga kemikalier. Bestämmelserna om kemikalier är viktiga också med tanke på främjandet av innovationer och konkurrens samt säkerställandet av en fungerande inre marknad.

5. Kommunikation och utbildning förbättrar kemikaliesäkerheten
Kommunikationen spelar en viktig roll när det gäller att förbättra kemikaliesäkerheten. När man informerar om de faror och risker som är förenade med kemikalier ska man samtidigt ge råd och anvisningar om hur man kan undvika och minska riskerna. Målet med kemikalieprogrammet är att utbildningen från grundskola till högskoleutbildning ska stödja förståelsen för kemikaliernas fördelar och risker, och på detta sätt ge konsumenterna möjligheten att göra ansvarsfulla val.

Programutkastet har beretts genom omfattande samarbete

Det nationella kemikalieprogrammet har under våren beretts i workshoppar i samarbete med kemikaliedelegationen som tillsätts av statsrådet, riskgruppen som sammankallats av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt vetenskapsgruppen som är en del av pilotprojekten inom miljöministeriets forskarsamarbete.

Fyra ministerier och Tukes har deltagit i styrgruppen. Styrgruppens sekretariat har berett utkastet utgående från de synpunkter som tagits fram i verkstäderna och styrgruppen.
Respons på utkastet till program kan lämnas fram till den 15 november på adressen utlåtande.fi. Avsikten är att programmet ska bli klart under 2021.

Ytterligare information

Hinni Papponen
Konsultativ tjänsteman
Miljöministeriet
tfn 0295 250 384
[email protected]