Hoppa till innehåll
Media

Livsmiljöprogrammet Helmi finansierar 45 naturvårdsprojekt i olika kommuner

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2020 13.41
Pressmeddelande

Livsmiljöprogrammet Helmi får extra skjuts i 36 kommuner när 45 naturvårdsprojekt restaurerar hotade livsmiljöer med miljöministeriets specialunderstöd Kommun-Helmi. En del av projekten inleddes redan under försommaren och de sista inleds mot slutet av året. I projekten restaureras hotade livsmiljöer såsom småvatten, lundar, myrar, ängar och fågelvatten. Det ordnas en ny ansökan för Kommun-Helmi nästa år och då kommer även föreningar att kunna ansöka om stödet.

”Det är fint att se att man i kommunerna inser värdet av den närliggande naturen som en koncentration av den biologiska mångfalden och att man vill vårda dess skyddsvärde. De försämrade livsmiljöerna är den största orsaken till att den biologiska mångfalden minskar och det här håller vi på att åtgärda nu. Samtidigt reagerar vi på trenden under coronatiden genom att förbättra möjligheterna att röra sig i naturen eftersom många av objekten i Kommun-Helmi är viktiga friluftsområden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Specialunderstödet Kommun-Helmi uppmuntrar kommunerna att restaurera sina lokala naturobjekt. Under ansökningstiden i maj–augusti kom det in 62 ansökningar av vilka 45 var lämpliga att finansieras av Kommun-Helmi. Projektens totala budget uppgår till cirka 3 miljoner euro, varav miljöministeriets understöd är cirka 2,3 miljoner euro. Genom projekten restaureras alla livsmiljöer som hör till livsmiljöprogrammet Helmi: myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, småvatten, strandnatur och skogsnatur.  

”Enligt Kommunförbundets utredningar gör största delen av kommunerna ett mångsidigt miljöarbete och jobbar sålunda för den biologiska mångfalden. Resurserna är dock knappa för de här uppgifterna, i synnerhet nu när kommunerna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Det gläder mig stort att en del av regeringens miljösatsningar går till att stödja kommunernas naturvårdsarbete. Den regionala täckningen liksom det stora antalet ansökningar och projekt i Kommun-Helmi visar att det i kommuner runtom i Finland finns både vilja och förmåga att lösa den globala miljökrisen med lokala, praktiska åtgärder”, säger miljöchef vid Kommunförbundet Miira Riipinen.

Restauration av urbana ängar, bäckar, myrar och skogar

Naturvårdsarbetena i Kommun-Helmi omfattar bland annat restaurering av bäckar och urbana ängar, vård av lundar, återställning av myrar samt förbättring av fågelvattnens tillstånd. I många kommuner vårdas flera olika livsmiljöer. Till exempel i Jyväskylä vårdas de urbana ängarna och myrarna och bäckarna i Laajavuori. I Joensuu ska mängden lövskog och död ved ökas i skogsområdet Elovaara och skogslindarnas växtvillkor ska förbättras. I Kemi planeras vård av strandområdena vid Ajos och av Kivilonkkas skogar och Helsingfors stad vårdar havssträndernas fågelvatten, ödemarkerna i Haltiala och Bengtsårs lundar i Hangö. I Egentliga Finland förenade sju kommuner sina krafter i ett projekt lett av Valonia där över 30 naturobjekt vårdas, från kulturlandskap till hassellundar och våtmarker med fågelvatten.

Baserat på de goda erfarenheterna från den första omgången fortsätter Kommun-Helmi under 2021. Då kommer ansökningstiden att vara densamma som för andra statsunderstöd. Samtidigt inleds Förenings-Helmi där organisationer, föreningar och stiftelser kan ansöka om statsunderstöd för sina naturvårdsprojekt.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden i Finland och förbättrar livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

Editerat den 10 november: Lista över alla projekt lades till slutet

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, [email protected], tfn 050 348 1406
Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 096
Miira Riipinen, miljöchef, Kommunförbundet, [email protected], tfn 040 824 4401

Kontaktpersoner vid de nämnda objekten

Jyväskylä:
Katriina Peltonen, miljövårdsplanerare, tfn 014 266 5176, [email protected] (Laajavuori)
Tarja Ylitalo, underhållshortonom, tfn 014 266 5151, [email protected] (vårdbiotoper)

Kemi:
Peter Brusila, markanvändingsplanerare, tfn 040 725 4750, [email protected]

Joensuu:
Merja Kuukkanen, skogsbruksingenjör, tfn 040 589 2429, [email protected]

Helsingfors:
Hanna Seitanpuro, miljöinspektör, tfn 040 178 7378, [email protected]
Jere Salminen, miljöinspektör, tfn 040 182 1641, [email protected]

Egentliga Finland:
Jarkko Leka, vattenexpert, tfn 040 197 2265, [email protected]

Alla projekt:

Helsinki

Haltialanmetsän korpien ennallistaminen

Lahti ja Hollola

Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaaminen

Helsinki

Helsingin lintuvesien kunnostustoimet (1. osahakemus)

Parainen

Pargas pärlor – Paraisten helmet

Pori

Yyterin sannat

Turku

Pomponrahkan ennallistaminen; Turun kaupunki

Tampere

Kelluvat pesälautat Tampereen kaupungin lintuvesillä

Porvoo

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perinnebiotooppien kunnostus

Uuskaarlepyy

Frill natur- och landskapsområde

Turku

Rantaniittyjen niitto ja murskaus, Krottilanlahti, Katariinanlaakso ja Friskalanlahti, Turun kaupunki

Raasepori

Hagen-Ramsholmenin hoito- ja käyttösuunnitelma

Raasepori

Hagalundin laidunnushanke: osa 1

Kirkkonummi

Volsin luonnonsuojelualueiden luonnonhoitotyöt

Vaasa

Rantaluonnon kunnostaminen – biodiversiteetin ja luonnonmonimuotoisuuden tukeminen

Vaasa

Vaasan niittyalueiden perustaminen ja kunnostaminen

Kirkkonummi

Sundsin kallioketo- ja niittyalueen luonnonhoito- ja ennallistamistyöt

Valonia

Varsinais-Suomen Helmikunnat koordinaatio + yhteishanke

Mikkeli

Naistingin lintukosteikon kunnostaminen

Kangasala

Kirkkojärvestä Kangasalan helmi

Espoo

Espoo, Finnoviken

Hämeenlinna

Hämeenkylmänkukan ja muun uhanalaisen harjukasvillisuuden esiintymisalueet ja niiden ennallistaminen Hämeenlinnan harjujaksolla

Turku

Virtaa kaupunkipuroihin Kuninkojan kunnostaminen

Jyväskylä

Perinneympäristöjen ja rantaluonnon kunnostaminen ja hoito lampaita laiduntamalla Jyväskylän Kuokkalassa

Jyväskylä

LaSu-Helmi (Laajavuoren soiden ja pienvesien ennallistamishanke)

Uusikaupunki

Kasarminlahden kosteikkojen kunnostus

Joensuu

Elovaaran luonnonsuojelualueen kunnostus ja hoito

Järvenpää

Lemmenlaakso

Haapajärvi

Raatorämeen ennallistaminen

Raasepori

Hagalundin laidunnushanke: osa 2

Vantaa

Vestran korven ennallistaminen

Alajärvi

Valkeisnevan suojelu

Rauma

Unajan Jokisuunkarran ennallistaminen

Kuopio

Korsumäki kanjoni 2 luonnonsuojelualueen soiden ennallistaminen

Kirkkonummi

Lillkanskogin keto-niittyalueen ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt

Lieto

Suon ennallistaminen Liedon kunnassa

Kirkkonummi

Albin Bromanin tammimetsikön luonnonhoitotyöt

Tampere

Iidesjärven lintuvesikunnostus

Helsinki

Bengtsårin lehdon luonnonsuojelualueen jalopuumetsien ja perinnebiotooppien hoito

Lappeenranta

Lappeenrannan lentokentän paahdeympäristön hoito ja lupiinin torjunta

Loviisa

Lovisaåsen genom tiderna

Kotka

Kansallisen kaupunkipuiston ekologisten arvojen vahvistaminen

Tuusula

Tuusulanjärven eteläpään lintuveden kosteikkojen kunnostaminen ja hoito

Kemi

Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus

Paimio

Paimion lintuparatiisi

Krista Mikkonen