Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas klimatplaner i klimatlagen – remissbehandlingen inleds

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 15.02
Pressmeddelande

Miljöministeriet sände den 8 juni en kompletterande proposition om klimatlagen på remiss. Lagen förpliktar i fortsättningen kommunerna att utarbeta en klimatplan ensamma eller tillsammans med de övriga kommunerna i området. Samtidigt fogas till lagen också förtydligande bestämmelser om ändringssökande. Remisstiden går ut den 3 augusti.

Klimatlagen reformeras i två faser. I den första fasen har man berett en totalreform av klimatlagen som avses träda i kraft den 1 juli 2022. I den andra fasen kompletteras lagen med en proposition där det till lagen fogas en skyldighet för kommunerna att göra upp klimatplaner och där bestämmelserna om ändringssökande förtydligas.

”Det klimatarbete som görs i kommunerna har en sporrande effekt på staten, och nästan två av tre finländare bor i en kommun som har satt ett mål om klimatneutralitet tidigare än staten. Vi har redan väldigt aktiva, både stora och små klimatkommuner. Genom denna lag får vi alla kommuner med i detta arbete. Kommunerna blir starkare och mer självförsörjande när klimatåtgärderna planeras systematiskt och fossila bränslen slopas”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Kommunerna ska ha lagstadgad skyldighet att planera klimatarbetet

I utkastet till proposition föreslås det att klimatlagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta inte bara statliga myndigheter utan också kommunerna. Kommunerna ska göra upp en klimatplan i vilken det bland annat ska ingå ett mål om minskning av utsläppen av växthusgaser i kommunen samt åtgärder för hur utsläppen ska minskas. Kommunen kan också ställa upp mål och åtgärder för anpassning och sänkor. Landskapsförbunden kan inom vissa områden samordna planeringen, om kommunerna bereder en gemensam plan. Ett syfte med propositionen är att sätta fart på klimatarbetet i kommuner där det ännu inte har kommit igång eller framskridit långt.  

Kommunerna beviljas statsunderstöd för utarbetandet av klimatplanen. Regeringen kom vid ramförhandlingarna våren 2022 överens om att det reserveras tre miljoner euro per år för utarbetandet av kommunernas klimatplaner.

Av de 294 kommunerna i Fastlandsfinland har 71 tidigare gjort upp en egen klimatplan. Den nya skyldigheten kommer i praktiken att påverka i synnerhet små och medelstora kommuner, eftersom de flesta av dem inte har någon klimatplan sedan tidigare. Kommunerna har en central roll när det gäller att motverka klimatförändringen, eftersom det i kommunerna fattas betydande beslut bland annat om markanvändning, trafikplanering, energiproduktion och upphandling. 

Ändringssökande för beslut enligt klimatlagen förtydligas

Klimatlagen ska innehålla en ny, förtydligande bestämmelse om ändringssökande. Klimatlagen innehåller inga bestämmelser om hur man kan söka ändring i statsrådets beslut. Detta har lett till ett oklart rättsläge om huruvida det är möjligt att söka ändring i de klimatpolitiska planerna och vilka instanser som har besvärsrätt med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Syftet med bestämmelsen är att göra lagen tydligare och främja tillgodoseendet av rättssäkerheten i beslutsfattandet som gäller klimatpolitiken.

Enligt propositionen har bland annat den rätt att söka ändring vars rätt, skyldighet eller intresse på ett särskilt sätt kan beröras av klimatförändringen, motverkandet av den eller anpassningen till den. Enligt den allmänna lagen, det vill säga lagen om rättegång i förvaltningsärenden, kan de som har rätt att söka ändring överklaga statsrådets beslut enligt klimatlagen hos högsta förvaltningsdomstolen.

Vad händer härnäst?

Miljöministeriet tar emot utlåtanden fram till den 3 augusti 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande i tjänsten utlåtande.fi. 

Propositionen som kompletterar klimatlagen ska överlämnas till riksdagen hösten 2022. 

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
0295 250 091
[email protected]

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 225
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd
miljöministeriet
0295 250 185
[email protected]

Karin Cederlöf
sakkunnig
miljöministeriet
0295 250 010
[email protected]