Hyppää sisältöön
Media

Kuntien ilmastosuunnitelmat ilmastolakiin – lausuntokierros alkaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.02
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt 8. kesäkuuta ilmastolakia täydentävän esityksen lausuntokierrokselle. Laki velvoittaisi jatkossa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Samalla lakiin lisättäisiin myös selkeyttävät säännökset muutoksenhausta. Lausuntoaika päättyy 3. elokuuta.

Ilmastolain uudistus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu ilmastolain kokonaisuudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2022. Toisessa vaiheessa lakia täydennetään esityksellä, jossa lisättäisiin lakiin kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelmat ja selkeytettäisiin muutoksenhakuun liittyvää sääntelyä. 

”Kunnissa tehtävä ilmastotyö kirittää valtiota, ja jo lähes kaksi kolmesta suomalaisesta asuu kunnassa, jolla on valtiota aikaisempi hiilineutraaliustavoite. Meillä on jo valtavan aktiivisia, niin suuria kuin pieniä ilmastokuntia. Tämän lain myötä saamme kaikki kunnat mukaan työhön. Kunnista tulee entistä vahvempia ja omavaraisempia, kun ilmastotoimia suunnitellaan järjestelmällisesti ja fossiilisista polttoaineista irtaudutaan”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Kunnille lakisääteinen velvoite suunnitella ilmastotyötä

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että ilmastolain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan valtion viranomaisten lisäksi kuntia. Kuntien olisi laadittava ilmastosuunnitelma, johon tulisi sisällyttää muun muassa tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia. Maakuntien liitot voisivat joillakin alueilla sovittaa yhteen suunnittelua, jos kunnat valmistelevat yhteistä suunnitelmaa. Esityksen yhtenä tavoitteena on vauhdittaa ilmastotyötä kunnissa, joissa työ ei vielä ole käynnistynyt tai edennyt pitkälle.  

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien tekemiseen varataan kolme miljoonaa euroa vuosittain.

Manner-Suomen 294:stä kunnasta 71 on aiemmin valmistellut oman ilmastosuunnitelman. Uusi velvoite vaikuttaisi käytännössä erityisesti pieniin ja keskisuuriin kuntiin, sillä valtaosalla niistä ei ennestään ole ilmastosuunnitelmaa. Kunnilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä muun muassa maankäyttöön, liikennesuunnitteluun, energiantuotantoon ja hankintoihin liittyen. 

Muutoksenhakua ilmastolain mukaisista päätöksistä selkeytetään

Ilmastolakiin sisällytettäisiin uusi, selkeyttävä säännös muutoksenhausta. Ilmastolaki ei sisällä säännöksiä siitä, miten valtioneuvoston päätöksiin voi hakea muutosta. Tämä on johtanut epäselvään oikeustilaan siitä, voiko ilmastopolitiikan suunnitelmiin hakea muutosta ja millä tahoilla olisi valitusoikeus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. Säännöksen tavoitteena on lisätä lain selkeyttä ja edistää oikeusturvan toteutumista ilmastopolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

Esityksen mukaan oikeus muutoksenhakuun olisi muun muassa sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea. Yleislain eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti muutoksenhakuun oikeutetut tahot voisivat valittaa ilmastolain mukaisista valtioneuvoston päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 3.8.2022 mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Ilmastolakia täydentävä esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. 

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
0295 250 091
[email protected]

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
0295 250 225
[email protected]

Jarmo Muurman
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
0295 250 185 
[email protected]

Karin Cederlöf
asiantuntija
ympäristöministeriö
0295 250 010
[email protected]