Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna erbjuds kostnadsfri rådgivning om träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 15.23
Pressmeddelande

Rådgivningstjänsten för offentligt träbyggande som öppnats idag bistår kommunerna i deras frågor om träbyggande. Målet är att stimulera användningen av trä inom den offentliga sektorns byggande, något som stöder Finlands åtgärder för att minska utsläppen och bidrar till att Finlands klimatmål kan nås. Motiva ansvarar för rådgivningstjänsten och den finansieras av miljöministeriet.


Miljöministeriet och Motiva informerar

Hösten 2020 publicerade miljöministeriet de nationella målen för offentligt byggande i trä, utarbetade tillsammans med olika intressentgrupper. Målet är att träbyggandets marknadsandel är 31 procent av alla offentliga nya byggnader 2022 och 45 procent 2025. Bakgrunden till målen är strävan att dämpa klimatförändringen och åstadkomma ett mer koldioxidsnålt byggande. Brist på erfarenhet och kunskap bromsar dock upp ett ökat byggande i trä i många kommuner. År 2019 var träets marknadsandel 15 procent av all offentlig nybyggnation.

”Offentliga byggherrar fungerar som motor för att främja byggande i trä: den ökade efterfrågan som offentliga träbyggnadsprojekt ger upphov till stärker kompetensen inom trä och utvecklar branschen så att den blir allt mer konkurrenskraftig, såväl inom Finland som med sikt på utlandet. Den motorn vill vi nu starta ordentligt”, beskriver Jemina Suikki, sakkunnig vid miljöministeriet.

”Genom rådgivning vill vi underlätta planeringen och genomförandet av träbyggnadsprojekt i kommunerna. Ett ökat byggande i trä i kommunerna förutsätter en förståelse för träets mångskiftande möjligheter och bättre kompetens inom planering, upphandling och planläggning. Centralt är också att beakta särdragen i träbyggande, såsom brandsäkerhetsaspekter”, säger Harri Heinaro, ledande sakkunnig vid Motiva.

Rådgivningstjänsten tillhandahåller kunskap och svar på krävande frågor inom offentligt träbyggande. Experter inom branschen svarar på kommunernas frågor. Frågor kan ställas på tjänstens webblankett, per e-post eller under en telefontid man bokar.

Kompetens genom kostnadsfria kurser

Motiva ordnar kostnadsfria webbkurser på olika teman inom offentligt träbyggande för kommuner och städer 2021–2022. Kurserna handlar bland annat om upphandling, planläggning och markanvändning, kommun- och upphandlingsstrategier för träbyggande, livscykelanalyser, energieffektivitet, brandbestämmelser och akustik.

Kommunerna utvecklas tillsammans och lär sig av varandra

Motiva ska också tillsätta två grupper som ska sätta fart på utvecklingen och tillhandahålla de deltagande kommunerna konkret utvecklingsstöd, kollegialt stöd och expertens syn på träbyggande. Den grupp som startar i vår fokuserar på nybyggen och den grupp som startar i höst på ombyggnad. Önskan är att sådana företrädare för kommuner och städer som arbetar med träbyggnadsprojekt eller tillhörande utvecklingsarbete ska delta i grupperna. Till nybyggnadsgruppen som startar först kan man söka 9 februari−16 mars 2020.

Träbyggandet inom den offentliga sektorn på uppgång

År 2019 byggde den offentliga sektorn nya byggnader för sammanlagt 2,8 miljarder euro. Den sammanlagda volymen för nya byggnader var 6,9 miljoner kubikmeter, varav andelen träbyggnader var drygt en miljon kubikmeter. De senaste åren har användningen av trä ökat inom den offentliga sektorn, i synnerhet i byggnader som används för undervisning och småbarnspedagogik. Också andelen trähöghus har ökat kraftigt de senaste åren.
 
Rådgivningen för offentligt träbyggande som det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva tillhandahåller finansieras av miljöministeriet som en del av åtgärdsprogrammet för träbyggande (2016–2020).

Ytterligare information:
 
Harri Heinaro, ledande sakkunnig, Motiva Ab, tfn 050913 3679, [email protected]
 
Jemina Suikki, sakkunig, miljöministeriet, tfn 029 525 0345, [email protected]