Åtgärdsprogram för träbyggande

Träbyggandet har en viktig roll när de gäller att främja bioekonomi, eftersom vi genom att utveckla användningen av trä kan stödja ett hållbart och vettigt nyttjande av skogar. Genom att använda trä minskar vi det ekologiska fotavtrycket, om man ser till träets hela livscykel, allt från materialframställning till byggande, användning och återvinning. Det kol som binds i träet hålls kvar länge i konstruktioner och möbler och påverkar miljökonsekvenserna inom hela byggnadsbranschen. Att öka användningen av trä i byggandet är dessutom ett effektivt sätt att nå de energi- och klimatmål som fastställs i den nationella energi- och klimatstrategin och att samtidigt minska Finlands ekologiska fotavtryck före 2030.

Programmet för träbyggande (2016–2023) är statsrådets gemensamma program som administreras av miljöministeriet och som har som mål att öka användningen av trä vare sig det gäller byggande i städer, offentligt byggande eller byggande av stora träkonstruktioner, t.ex. broar och hallar. Programmet syftar samtidigt till att öka användningen av trä och dess förädlingsvärde och att göra användningen mångsidigare.

Programmet för träbyggande främjar användningen av trä genom att stärka kompetensen i branschen, utveckla de författningar och byggbestämmelser som rör träbyggande samt tillhandahålla information om träbyggande. Programmets mål är att användningen av trä vid byggande ska vara naturlig i Finland på 2020-talet.

Målet med programmet:

Målet med programmet är att främja och utveckla kompetensen när det gäller träbyggande så att den är konkurrenskraftig internationellt, liksom även att utveckla affärsverksamheten inom industriell tillverkning i Finland för att exporten ska öka. Programmet stödjar Finlands bioekonomiska strategi genom att öka användningen av trä i byggandet och på så sätt öka långtidslagringen av kol.

Tidtabell och fokusområden

Åtgärdsprogrammet för träbyggande har fem fokusområden:

 1. Öka användningen av trä i stadsbyggandet
  • Programmet stöder städernas egna program för främjande av träbyggande och deltar i aktiveringen och upprättandet av dem i samarbete med städerna. De viktigaste målgrupperna är de myndigheter som styr byggandet i städerna samt byggherrarna och industrin för byggkomponenter i trä.
  • Konkreta åtgärder: statsunderstöd för projekt för träbyggande i kommunerna (bl.a. bostadsbyggande) och för anvisningar och andra planläggnings- och byggprojekteringsmodeller, aktivering av byggherrar i samarbete med organisationer i byggnadsbranschen.
 2. Främja användningen av trä i offentligt byggande
  • Avsikten är att förbättra de kommunala beslutsfattarnas och upphandlingsmyndigheternas kunnande när det gäller upphandling inom träbyggande och att betona den allmänna kännedomen om det ekologiska fotavtryckets betydelse. Ett syfte är också att minska byggmaterialens och byggprodukternas ekologiska fotavtryck i byggandet, vilket i synnerhet kan ske genom att man övergår till träbaserade produkter vid offentlig upphandling.
  • Konkreta åtgärder: upphandlingsanvisningar för offentlig upphandling inom byggande, elektroniska upphandlingsverktyg, testning av verktyg för beräkning och bedömning av kollager i byggnader och det ekologiska fotavtrycket hos objekt som är byggda i trä, utredning gällande kollager i träprodukter.
 3. Öka byggandet av stora träkonstruktioner
  • Arbetet med att ta fram stora träkonstruktioner, t.ex. industriella lösningar för broar och hallar, förutsätter gemensamma metoder och öppna standarder.
  • Konkreta åtgärder: kompletterande utbildning i byggnadstillsyn och lärarutbildning i byggnadsteknik, stödprogrammet Tillväxt och utveckling med trä, med hjälp av vilket nya lösningar tas fram och nya aktörer engageras.
 4. Öka kompetensen i regionerna
  • Regionalt utvecklingsarbete stöder kompetensen när det gäller träbyggande. Kunskaper och erfarenheter överförs i samband med byggprojekt till myndigheter, byggherrar, byggföretag och leverantörer av produktdelar i trä samt till organisationer inom forskning och utveckling.
  • Konkreta åtgärder: utveckling av utbildningen vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor, aktivering av nätverket Puusuomi, sammanställande av utvecklingsprojekt och resultat som gäller träbyggande i en riksomfattande databas.
 5. Främja exporten
  • Programmet främjar exporten av träbyggande, liksom även det internationella samarbetet tillsammans med bl.a. Team Finland. I synnerhet det nordiska samarbetet ska fördjupas.
  • Konkreta åtgärder: finansiering av forskningsprojekt inom området för träbyggande (bl.a. ERA-NET ForestValue), deltagande i det samnordiska arbetet med att utveckla lagstiftningen om träbyggande och deltagande i den verksamhet som nätverket för trästäder i Norden bedriver.

Programmets fokusområden främjas på många olika sätt. Programmet utvecklar de föreskrifter och författningar som gäller samhällen, den byggda miljön och boendet, genomför utredningar och undersökningar om träbyggande och främjar industriella lösningar på området. Programmet stöder också det internationella samarbetet inom forskning och utveckling och erbjuder oavhängig information om användning av trä i byggandet. Programmet tillhandahåller dessutom mångsidig information och utbildning för olika målgrupper, t.ex. den offentliga förvaltningen, experter i byggnadsbranschen och studerande.

Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä

Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä främjar användningen av trä i byggandet genom att bevilja understöd till olika slags projekt. Inom ramen för stödprogrammet riktas stöd till utvalda teman på området, samtidigt som intressegrupper aktiveras och nya aktörer engageras. Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området.

Finansiering och bedömning

Åtgärdsprogrammet för träbyggande får finansiering från den finansiering som är avsedd för regeringens spetsprojekt 2016–2018. För åren 2018–2021 har programmet beviljats energi- och klimatstrategifinansiering.

Programmets utfall utvärderas bl.a. med hjälp av följande mätare:

 • Ökningen i antalet bostäder i flervåningshus i trä
 • Det industriella träbyggandets andel av allt träbyggande
 • Ökningen i exporten av träbaserade byggprodukter
 • Mängden kol som är bunden i byggnader
 • Ökningen i antalet aktiva allmännyttiga byggherrar inom träbyggande

Det kommer årligen att göras en konsekvensbedömning av programmet.

Mer information

Petri Heino, programchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer 0295250203  


Simon le Roux, projektsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer 0295250086  


Sini Koskinen, sakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer 0295250420  


Iida Humphreys, planerare 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer 0295250307