Hoppa till innehåll
Media

Kommuner och organisationer får sammanlagt 3,5 miljoner euro i stöd från Helmi-programmet för att vårda och restaurera livsmiljöer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 13.01
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade kommuner och organisationer 3,5 miljoner euro i stöd för arbete som stöder biologisk mångfald. Understödet är avsett för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdprojekt samt för inventerings- och planeringsarbeten som fast stöd för projekten. Det är fråga om det andra understödet till kommunerna via livsmiljöprogrammet Helmi, och det första som riktades även till organisationer.

Miljöministeriet och NTM-centralen i Nyland informerar

"För att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden krävs starkare engagemang och fler aktörer. Kommunerna och organisationerna utför konkret naturvårdsarbete och har en nyckelroll när det gäller att förbättra naturens tillstånd", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Restaurering av myrar, iståndsättning av småvatten, strandmiljöer, fågelvatten och våtmarker samt vård av vårdbiotoper och livsmiljöer i skog får bidrag

Understöd beviljades sammanlagt 60 projekt som omfattar alla livsmiljöer inom programmet Helmi. Avsikten är att projekten ska bli klara före utgången av 2023.

Vid beviljandet av understöd bedömdes projektens förväntade effekt när det gäller att förbättra den biologiska mångfaldens status. Därtill betonades projektens målsättningar och lämplighet med tanke på målen för Helmi-programmet, budgeten i relation till väntade resultat samt åtgärdernas effekt. Redan i ansökningsskedet uppmuntrades sökandena att bilda konsortier och att förena sina resurser på andra sätt, och flera av projekten följde uppmaningarna.

Vanajavesisäätiös projekt Iloiset linnut rannoille är ett av de projekt som beviljades understöd. Bidraget gör det möjligt att förbättra kvaliteten på häckningsområden och rastplatser. Åtgärderna väntas ha en positiv inverkan på bestånden av vatten- och strandfåglar samt på häckningsarterna i området. Åtgärderna på strandområdena påverkar inte bara fåglarna utan också bland annat insekts- och växtarterna. Åtgärder som tryggar naturens mångfald vidtas i vattenområden, strandområden och på fågelrika holmar i Tavastland och Birkaland.

Understöd beviljades också till Vepsänkyläläiset ry:s projekt, där byaföreningen grundar fyra fårbeten i Vepsänkylä, som ligger i Kiminge i Uleåborg. Betesområden som har varit utan skötsel en längre tid uppvisar drag som är typiska för vårdbiotoper och har förutsättningar att utvecklas till representativa vårdbiotoper. Understödet stöder den biologiska mångfalden och möjliggör att den artrikedom som är typisk för vårdbiotoper kan återföras till området. De kommande fårbetena bildar samtidigt en helhet inom byns område, som lyfter fram den finländska kulturhistorien och identiteten samt den vackra landsbygden.

Kommuner och organisationer ivriga att förbättra naturens tillstånd

Ansökningsomgången, som inleddes förra hösten, väckte stort intresse bland kommuner, organisationer, föreningar och vattenandelslag. Sammanlagt 66 ansökningar om understöd lämnades in. I 35 av ansökningarna var kommunen sökande och i 31 av ansökningarna en organisation eller en motsvarande aktör. Det kom in sammanlagt 14 gemensamma ansökningar från flera aktörer. Ansökningarna gällde sammanlagt 4,4 miljoner euro.

Ansökan om understöd för projekt genom Kommun-Helmi och Organisation-Helmi är en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Programmet Helmi förbättrar den biologiska mångfalden i Finland samt främjar ekosystemtjänster, vattenvård, koldioxidbindning och anpassning till klimatförändringar. Ansökan om understöd för projekt genom Kommun-Helmi och Organisation-Helmi öppnas vid behov på miljöministeriets beslut.  

Nästa ansökningsomgång öppnas hösten 2022. För den önskas ansökningar om understöd för effektiva och mångsidiga projekt med konkreta åtgärder för iståndsättning och vård av livsmiljöer som ingår i Helmi-programmets teman.

Mer information:

Niina Vähätalo
Överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 286
[email protected]

Martina Schmidt
Överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021257
[email protected]

Päivi Gummerus-Rautiainen
Programchef
Miljöministeriet
tfn 0295 250 240
[email protected]