Hoppa till innehåll
Media

Kommuner och föreningar får specialunderstöd för genomförande av naturvårdsarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 13.28
Pressmeddelande
Foto: Markus Sirkka

Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i livsmiljöprogrammet Helmi utvidgas, eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer. Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Förordningen överensstämmer med statsunderstödslagen och träder i kraft den 21 oktober. Den första ansökningsomgången öppnas följande dag, dvs. den 22 oktober.

"Det är fantastiskt att få kommuner och föreningar att delta i genomförandet av Helmi-programmet. Vårt mål med programmet är att trygga den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Genom den nya förordningen lyckas detta bättre. Kommun-Helmi och Förenings-Helmi ökar antalet aktörer och gör programmet mer verkningsfullt”, säger klimat- och miljöminister Krista Mikkonen.

Förordningen är i kraft under den tid Helmi-programmet pågår, det vill säga fram till 2030. De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas om konkreta iståndsättningsåtgärder vidtas under samma projekt eller om annan finansiering och tidsplan har säkerställts för sådana. Även åtgärder som gäller kommunikation eller utbildning kan ingå i projekten.

Den första förordningsenliga ansökningsomgången för Kommun-Helmi och Förenings-Helmi öppnas genast när förordningen träder i kraft. NTM-centralen i Nyland fattar beslut om statsunderstöd utgående från ansökningarna.

Förordningen stärker samarbetet för den biologiska mångfalden

Specialunderstödet förbättrar kommunernas möjligheter att trygga den biologiska mångfalden och ökar föreningarnas möjligheter att genomföra naturvårdsprojekt. Kommunernas och föreningarnas naturvårdsprojekt inverkar positivt också på medborgarnas möjligheter att delta i skötseln av naturen i den egna näromgivningen. Genom understödet utvecklas också samarbetet mellan föreningar och kommunala aktörer.

Åtgärderna inom Helmi-programmet uppskattas genom köpta tjänster sysselsätta inventerare, planerare, entreprenörer, företagare med betesdjur samt andra aktörer och företagare som utför konkreta restaurerings- och vårdarbeten inom programmet. Sysselsättningseffekterna skulle i många fall rikta sig till avlägsna områden och branscher där sysselsättningsmöjligheterna annars är få.

Åtgärderna i Helmi-programmet förbättrar myrarnas, fågelvattnens, vårdbiotopernas, skogarnas, småvattnens och strandnaturens tillstånd. Med hjälp av de understödda projekten och aktörernas samarbete kan skyddsområdena och områdena utanför dem sammanslås till stora helheter. På detta sätt blir åtgärderna effektfulla för den biologiska mångfalden.

Ytterligare information

Förordning:
Päivi Gummerus-Rautiainen
Programchef
miljöministeriet
tfn 0295 250 240
[email protected]

Ansökan om understöd:
Niina Vähätalo
Överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 286
[email protected]