Hoppa till innehåll
Media

Kommentera utvecklandet av modellen med långfristigt räntestöd för bostadsbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 11.13 | Publicerad på svenska 20.12.2021 kl. 12.49
Pressmeddelande

Miljöministeriet bereder lagändringar för att utveckla räntestödsmodellen för produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder. Med de 40 år långa räntestödslånen stöds byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder till ett skäligt pris. Valet av boende till dessa bostäder sker på sociala grunder. Långfristiga räntestödslån beviljas dessutom för produktion av hyresbostäder för grupper med särskilda behov.

Ministeriet ber att få kommentarer om riktlinjerna för reformen senast den 4 februari 2022. Utifrån den respons som nu samlas in ska ministeriet utarbeta utkast till lagar och förordningar för att ändra räntestödsmodellen. Avsikten är att de egentliga författningsförslagen ska skickas på remiss till berörda aktörer under våren 2022. Det är meningen att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen hösten 2022.

Mer stöd och bättre tillgång till information

Enligt regeringsprogrammet ska systemet med långfristigt räntestöd utvecklas så att det blir ännu mer sporrande. Stödbeloppet i modellen med långfristigt räntestöd kan ökas genom att ändra de faktorer som påverkar stödbeloppet, såsom nivån på självriskräntan eller betalningstiden för räntestödet.

Man vill också förbättra möjligheterna för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA att få uppgifter om samfundens och deras ansvariga personers bakgrund i ansökningsskedet, liksom även möjligheterna för ARA att förelägga vite eller påföljdsavgift. Därigenom kan ARA bättre övervaka de samfund som har fått räntestödslån. 

Bestämmelserna om val av boende ska uppdateras

Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande om lagen om bostadsrättsrättsbostäder (GrUU 5/2021 rd) att valet av boende i bostadsrättsbostäder är en offentlig förvaltningsuppgift. I samband med de lagändringar som nu är under beredning tittar man på hur grundlagsutskottets utlåtande inverkar på valet av boende till statligt subventionerade hyresbostäder. I de lagar som gäller räntestödet bör det till exempel finnas bestämmelser om tjänsteansvar för de personer som väljer boende.

Bestämmelserna om sökande av ändring i beslut om val av boende ska samtidigt uppdateras, eftersom besluten om val av boende är av sådan karaktär att ett klagomålsförfarande är det lämpligaste rättsmedlet. I enlighet med regeringsprogrammet ska dock grunderna för val av hyresgäster till ARA-hyresbostäder kvarstå oförändrade.

Social- och hälsovårdsreformen och tjänstefieringen av boendet inverkar

Vid beredningen av regeringens proposition beaktas tjänstefieringen av boendet. För närvarande är det möjligt att inkludera avgifter för bland annat internetanslutning, bilplats och användning av bastu och tvättstuga i självkostnadshyran för de statligt subventionerade hyresbostäderna. I och med den ökade tjänstefieringen kan det finnas behov av att utvidga dessa möjligheter till olika slags delningstjänster, till exempel att erbjuda de boende möjlighet att använda en bilpool. Vid lagberedningen granskas dessutom vilka uppgifter med anknytning till de statligt subventionerade bostäderna för grupper med särskilda behov som det är motiverat att överföra från kommunerna till välfärdsområdena på grund av social- och hälsovårdsreformen.

Ytterligare information

Liisa Meritähti
regeringssekreterare
[email protected]
tfn 029 525 0376