Hoppa till innehåll
Media

IPBES söker unga experter att delta i bedömningsrapport om affärsverksamhet och biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 15.49
Nyhet

Den mellanstatliga panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES, som verkar i gränssnittet mellan vetenskap och politik, ber medlemsländerna nominera unga expertkandidater till utarbetandet av en bedömningsrapport som gäller affärsverksamhet och biologisk mångfald. Utarbetandet sker inom programmet IPBES Fellowship. Anmäl ditt intresse senast den 19 oktober 2022.

Syftet med rapporten är att samla och klassificera information om hur affärsverksamhet och ekonomiska institutioner är beroende av biologisk mångfald och vilken effekt de har på den biologiska mångfalden. Dessutom är avsikten att bedöma olika metoder som kan användas för att mäta dessa effekter och beroenden.

Programmet IPBES Fellowship är riktat till experter som i början av sina karriärer vill skaffa sig erfarenhet genom att delta i IPBES-arbetet. De utvalda experterna deltar i utarbetandet av det kapitel i bedömningsrapporten som de väljs till. Experterna deltar i skrivarmöten och får fördjupad vägledning om IPBES utvärderingsprocesser och om interaktionen mellan vetenskap och politik. De unga experterna tilldelas en mentor.

Till programmet söker IPBES unga experter som har sakkunskap om sambandet mellan biologisk mångfald och företagsverksamhet. Det kan gälla alla sektorer med anknytning till affärsverksamhet och ekonomi, till exempel jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion, fiske, vattenhushållning, rekreation och turism, farmaci, energi, infrastruktur och gruvindustri. Målet är att experterna ska representera olika vetenskapsområden, till exempel redovisning, ekologi, klimatvetenskap, ekonomi, finansiering, hydrologi, juridik, formgivning, ingenjörsvetenskap, folkhälsa, riskbedömning och handel.

Miljöministeriet ansvarar för nomineringen av Finlands kandidater. Expertkandidater som är i ett inledande skede av sin karriär ska skicka ett cv med publikationsförteckning och en kort motivering till sin kandidatur till Suvi Borgström (kontaktuppgifter nedan) senast den 19 oktober kl. 23.00. De sökande kontaktas kort efter att ansökningstiden gått ut. IPBES arbetar enligt pro bono-principen.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES är ett oberoende mellanstatligt organ under FN som inrättades 2012. Dess uppgift är att stärka växelverkan mellan vetenskapen och politiken i frågor som gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster i syfte att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden samt trygga människans välfärd och en hållbar utveckling på lång sikt. IPBES utarbetar regionala och globala rapporter utifrån informationen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och sambandet mellan dessa, samlar och prioriterar vetenskaplig information till stöd för det politiska beslutsfattandet, främjar produktionen av ny information genom samarbete med forskarsamhället, beslutsfattare och finansiärer samt mobiliserar finansieringen enligt prioriteringarna. För närvarande har IPBES 139 medlemsländer. Miljöministeriet är nationell kontaktpunkt för IPBES i Finland.

Ytterligare information:

Suvi Borgström
specialsakkunnig
tfn 0295 250 342
[email protected]

Marianne Aulake
Sekreterare för den nationella IPBES-arbetsgruppen, forskare
[email protected]
tfn 029 525 2116