Hoppa till innehåll
Media

IPBES söker experter med uppgiften att utarbeta en bedömningsrapport om affärsverksamhet och biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2022 10.41
Nyhet

Den mellanstatliga panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES, som verkar i gränssnittet mellan vetenskap och politik, ber medlemsländerna nominera expertkandidater till uppgiften att utarbeta en bedömningsrapport som gäller affärsverksamhet och biologisk mångfald. Syftet med rapporten är att samla och klassificera information om hur affärsverksamhet och ekonomiska institutioner är beroende av biologisk mångfald och vilken effekt de har på den biologiska mångfalden. Dessutom är avsikten att bedöma olika metoder som kan användas för att mäta dessa effekter och beroenden. Anmäl ditt intresse till uppgiften senast den 12 oktober 2022.

IPBES söker experter och yrkesutövare som har sakkunskap om sambandet mellan biologisk mångfald och företagsverksamhet. Det kan gälla alla sektorer med anknytning till affärsverksamhet och ekonomi, till exempel jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktion, fiske, vattenhushållning, rekreation och turism, farmaci, energi, infrastruktur och gruvindustri. Experterna kan ha en bakgrund inom forskning, förvaltning, företagsverksamhet, industri eller det civila samhället. Målet är att experterna ska representera olika vetenskapsområden, till exempel redovisning, ekologi, klimatvetenskap, ekonomi, finansiering, hydrologi, juridik, formgivning, ingenjörsvetenskap, folkhälsa, riskbedömning och handel.

Miljöministeriet ansvarar för nomineringen av Finlands kandidater. Expertkandidaterna ska skicka ett cv med publikationsförteckning och en kort motivering till sin kandidatur till Suvi Borgström senast den 12 oktober kl. 23.00. IPBES arbetar enligt pro bono-principen. Expertkandidaterna ombeds läsa igenom dokumentet om rollerna och skyldigheterna i anslutning till IPBES bedömningsarbete innan de lämnar in sin ansökan.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES är ett oberoende mellanstatligt organ under FN som inrättades 2012. Dess uppgift är att stärka växelverkan mellan vetenskapen och politiken i frågor som gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster i syfte att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden samt trygga människans välfärd och en hållbar utveckling på lång sikt. IPBES utarbetar regionala och globala rapporter utifrån informationen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och sambandet mellan dessa, samlar och prioriterar vetenskaplig information till stöd för det politiska beslutsfattandet, främjar produktionen av ny information genom samarbete med forskarsamhället, beslutsfattare och finansiärer samt mobiliserar finansieringen enligt prioriteringarna. För närvarande har IPBES 139 medlemsländer. Miljöministeriet är nationell kontaktpunkt för IPBES i Finland.

Ytterligare information:

Suvi Borgström
specialsakkunnig
tfn 0295 250 342
[email protected]

Marianne Aulake
sekreterare för den nationella IPBES-arbetsgruppen, forskare
tfn 0295 252 116
[email protected]