Hoppa till innehåll
Media

Investeringar i den gröna omställningen påskyndas genom företrädesförfarande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 15.01
Pressmeddelande

Idag godkände statsrådet en proposition i syfte att påskynda investeringar i den gröna omställningen*. Avsikten är att minska Finlands beroende av fossil energi, att öka självförsörjningen i fråga om energi och ta steg mot en ekologiskt hållbar ekonomi. Propositionens idé är att 2023–2026 ge företräde i regionförvaltningsverkens tillståndståndsbehandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen åt sådana investeringsprojekt som är viktiga för den gröna omställningen.

”En grön omställning till förnybara och decentraliserade energiformer är den enda hållbara vägen ut ur energikrisen som uppstått på grund av Rysslands anfallskrig och de kraftigt fluktuerande priserna på fossil energi. Det förfarande som vi nu skapar säkerställer att gröna investeringar kan framskrida utan fördröjningar. Det är viktigt såväl med tanke på klimatarbetet som energisjälvförsörjningen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Regionförvaltningsverken ska i tillståndsbehandlingen ge företräde till projekt som gäller förnybar energi, produktion av koldioxidsnål vätgas, elektrifiering av industrin, avskiljning och återvinning av koldioxid eller batteriklustret och som beaktar principen om att inte orsaka betydande skada.** Regeringen anser att dessa områden är avgörande för främjandet av den gröna omställningen och ren energi.

”Målet är att få fart på investeringarna i den gröna omställningen. Att vi påskyndar tillståndsprocessen innebär emellertid inte att vi prutar på till exempel miljökonsekvensbedömningen”, säger minister Ohisalo.

Under vårens budgetförhandlingar lovade regeringen mer personalresurser för att påskynda tillståndsprocessen och för att stödja förvaltningsdomstolarnas behandling av besvär. Det görs också tilläggssatsningar på utvecklandet av den elektroniska tillståndsprocessen och på stöd till kommunerna för tillståndsprocessen för grön omställning.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna får tilläggsfinansiering på 4,1 miljoner euro och regionförvaltningsverken på 2,5 miljoner euro över tre och ett halvt år.

Företrädet i lagförslaget innebär att behandlingen blir snabbare i alla steg av tillståndsprocessen vid regionförvaltningsverket. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan å sin sida främja projekten för grön omställning i samband med miljökonsekvensbedömningen och i besluts- och utlåtandeprocessen.

Om man vill göra processen snabbare måste man också beakta den tid som går åt till att söka ändring i beslut. I propositionen föreslås därför att besvär som är viktiga med tanke på investeringar i den gröna omställningen ska behandlas skyndsamt vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028. Enligt förslaget ska domstolarna också skynda på behandlingen av besvärsärenden som gäller detaljplaner som är viktiga med tanke på energiproduktion och generalplaner som styr utbyggnad av vindkraft. Domstolarna anvisas tilläggsfinansiering på 3 miljoner euro för denna uppgift.

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2023. Under hösten ska man med hjälp av ett särskilt anslag för förberedelse och genom resultatstyrning se till att företrädesförfarandet kan införas vid tillståndsmyndigheterna så snabbt som möjligt.

I propositionen framhålls också vikten av kommunikation mellan regionförvaltningsverken och NTM-centralerna för att effektivisera tillståndsprocessen. En ändring av miljöskyddslagen på denna punkt behandlas för närvarande i riksdagen. 

Ytterligare information

Erja Werdi
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 312
[email protected]

Leena Ylä-Mononen
överdirektör, ordförande för projektets styrgrupp
tfn 0295 250 023
[email protected]
 

* Investeringarna har en central betydelse för omställningen till ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Med grön omställning avses en övergång till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Genom omställningen eftersträvas en allmän förändring där ekonomin stärks genom grön teknik, hållbar industri och transport samt minskade utsläpp. 

** EU:s vägledning för grön tillväxt. Principen om att inte orsaka betydande skada kan granskas ur sex olika perspektiv: 1) begränsningen av klimatförändringar, 2) anpassningen till klimatförändringar, 3) skydd av vatten och marina resurser, 4) den cirkulära ekonomin, inbegripet förebyggande och materialåtervinning av avfall, 5) förebyggande och begränsning av föroreningar, 6) skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Åtgärderna för en grön omställning får med andra ord inte försvaga något av dessa delområden.
 

Maria Ohisalo