Hoppa till innehåll
Media

Inom naturvården behövs mer arbetskraft under de närmaste åren – Luotu-projektet sporrar nya företagare att söka sig till branschen

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 9.42
Nyhet
virtaava joki metsän keskellä
Med en grunddamm regleras vattenflödet och mängden fasta partiklar som kommer ut i vattendragen. Bild: Riitta Raatikainen

Finland har för avsikt att under de närmaste åren restaurera tusentals hektar myrar, iståndsätta hundratals kilometer bäckar och anlägga ett stort antal våtmarker. Dessa naturvårdsarbeten inom Helmi-programmet kräver redan mycket arbetskraft. Projektet Luotu, det vill säga Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät (Naturvårdens framtidsskapare), säkerställer att det i framtiden finns tillräckligt med yrkeskunniga personer för olika naturvårdsarbeten.

Finland har för avsikt att under de närmaste åren restaurera tusentals hektar myrar, iståndsätta hundratals kilometer bäckar och anlägga ett stort antal våtmarker. Dessa naturvårdsarbeten inom Helmi-programmet kräver redan mycket arbetskraft. Projektet Luotu, det vill säga Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät (Naturvårdens framtidsskapare), säkerställer att det i framtiden finns tillräckligt med yrkeskunniga personer för olika naturvårdsarbeten.

Det krävs åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Allt fler skogsägare är villiga att trygga naturvärdena i sina egna skogar. 

”Under de närmaste åren kommer olika organisationer att erbjuda naturvårdsarbete. Det kommer särskilt att finnas efterfrågan på dem som planerar och genomför vattenvårdsarbeten och restaurering av myrar”, säger Johanna Virtanen, projektchef för Luotu-projektet vid Finlands skogscentral.

I Finland finns det för närvarande cirka 200 företagare som har erbjudit och genomfört olika naturvårdsarbeten. Under de närmaste åren kommer det att behövas fler yrkesmänniskor inom branschen. Mot detta behov svarar skogscentralens och Arbetseffektivitetsföreningens Luotu-projekt. Inom projektet erbjuds utbildning, information och möjligheter att delta i nätverksevenemang för företagare som är intresserade av naturvård. 

”Naturvårdsarbetet förutsätter mycket mångsidig och avancerad kompetens. Man måste nämligen ha kunskaper i artkännedom, kunna dimensionera arbetena rätt och ge anbud. Vi vill säkerställa att företagare får information och kan utvidga sin verksamhet till naturvård”, säger Virtanen.

När det gäller restaurering av myrar är det vanligaste arbetsskedet att lägga igen diken. Bild: Riitta Raatikainen

Naturvårdsarbeten lönar sig

I Finlands skogar förbättras naturens tillstånd genom många slags naturvårdsarbeten. Till exempel kan granar som skuggar lundarter avlägsnas från lundarna. Bäckfåror och källor kan också iståndsättas och till exempel myrnatur kan restaureras genom att lägga igen diken. 

Enligt Virtanen lämpar sig naturvårdsarbetena bra till exempel för grävmaskinsförare, skogsmaskinsförare och skogsarbetare. De är redan vana vid att hantera maskiner och bekanta med frågor gällande arbetssäkerhet. 

”Till exempel på torvmossar har mängden arbete minskat. Många torventreprenörer och schaktningsföretagare har redan sådan materiel som också kan lämpa sig för naturvårdsarbeten. Det är viktigt att nätverka med andra företagare eftersom det i entreprenader ofta behövs olika slags materiel och planeringskompetens”, säger Virtanen.

Virtanen uppmuntrar företagare att öka sin kompetens så att den också omfattar naturvårdsarbeten. 

”Genom dessa arbeten bevaras den biologiska mångfalden för kommande generationer. Företagare har här också goda möjligheter att få nya entreprenader och utvidga kundkretsen.”

Granar avlägsnas från en hassellund så att lundväxterna får mer ljus. Bild: Jukka Ruutiainen

Kostnadskalkylator och utbildningar på kommande

Inom ramen för Luotu-projektet tillfrågades i början av året företagare som är intresserade av naturvård hurdan utbildning och kompetens de behöver för att utföra naturvårdsarbeten. Företagarna önskar utbildning i synnerhet i kvalitets- och miljöfrågor, lagstiftning och tillståndsförfaranden samt beräkning av kostnaderna för naturvårdsarbeten. Luotu-projektet ordnar i år och nästa år webbinarier och webbutbildning bland annat om de teman som önskats. 

Arbetseffektivitetsföreningen utvecklar inom ramen för projektet en kostnadskalkylator för naturvårdsarbeten. 

”Den blir ett bra hjälpmedel för företagare. Erfarenhet ger dock också säkerhet i att ge anbud”, säger Virtanen.

Syftet med Luotu-projektet är att säkerställa att det i framtiden finns tillräckligt med yrkeskunniga personer för naturvårdsarbeten. Projektet finansieras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Luotu-projektet pågår till utgången av augusti 2024 och resultaten av projektet utnyttjas i projektet Priodiversity LIFE, som eventuellt inleds 2024.