Hoppa till innehåll
Media

I Finland försvinner upp till 10 000 ton spillolja per år

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2019 5.14
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf. informerar

Det beräknas att upp till 10 000 ton spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år. Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

I Finland säljs årligen omkring 60 000–80 000 ton smörjmedel. Använd smörjolja borde återvinnas så att man kan tillverka ny smörjolja av den. Åren 2010–2016 samlades det i medeltal in 36 000 ton spillolja per år i Finland som behandlades vid anläggningar för avfallshantering.

En del av smörjmedlen förbrukas eller förbränns helt eller delvis vid användningen. Smörjmedel som kommit ut på marknaden hamnar också i utlandet då maskiner exporteras. Dessutom bränns spillolja i industrianläggningar som har miljötillstånd för att bränna spillolja och behöriga reningsanläggningar för rökgas. I någon mån har spillolja också exporterats till Sverige och Tyskland i enlighet med EU-förordningen om transport av avfall. Det har emellertid förts in mer spillolja till Finland än vad som förts ut ur landet.

”Det beräknas att omkring 10 000 ton spillolja årligen hamnar utanför den lagenliga avfallshanteringen, men beräkningen är endast riktgivande. Troligen bortskaffas en del av denna spillolja olagligt. Spillolja kan också finnas t.ex. i lager hos företag eller privathushåll”, konstaterar Eini Lemmelä, sakkunnig vid miljöministeriet.

”Det är emellertid omöjligt att veta med säkerhet vad som händer med spillolja som inte kommer till lagenlig avfallshantering. Det är olagligt att bränna spillolja utan miljötillstånd liksom att hälla ut den på marken eller i vattendrag, släppa ut den i avloppet eller lämna den i miljön”, säger Lemmelä.

Målet är att höja andelen återvunnen spillolja till 80 procent

Om spillolja kommer ut i miljön kan den förstöra marken eller yt- eller grundvatten. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Vid olaglig förbränning av spillolja frigörs skadliga ämnen och föreningar samt mikropartiklar i luften. De försvagar luftkvaliteten i närmiljön och sprids i marken och vattendragen.

”Gårdsbruksenheter, verkstäder och småindustrin har en nyckelroll när det gäller materialåtervinning, eftersom de byter mycket olja i bilar, traktorer och olika slags maskiner. De företag som sköter om insamling och återvinning av spillolja ger aktörerna råd för hur de ska ordna förvaring och insamling. Företag inom avfallsbranschen har förbundit sig till en ansvarsfull insamling och återvinning i hela landet”, säger Katja Moliis, sakkunnig vid Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick i mars 2019 ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Målet med avtalet är att effektivisera insamlingen av spillolja i hela Finland och att öka återvinningen av spillolja.

Målet är att 80 procent av den insamlade och behandlade spilloljan ska återvinnas. Endast sådan spillolja som inte lämpar sig för återvinning bränns, vilket sker vid anläggningar som har behövliga miljötillstånd.

Smörjolja kan tillverkas av råolja eller renad spillolja. Tack vare att oljan återvinns behövs det mindre råolja. Dessutom uppkommer det mer utsläpp när smörjolja tillverkas av råolja än när den tillverkas av renad spillolja. Genom återvinning sparar man alltså på icke förnybara naturresurser och minskar samtidigt utsläppen och miljöolägenheterna.

Så här hanterar du spillolja på rätt sätt:

Företag och gårdsbruksenheter

  • Samla spilloljan i täta tunnor, containrar eller behållare som inte innehåller några andra ämnen. Företagen inom avfallsbranschen ger råd vid behov.
  • Blanda inte olika slags oljor med varandra.
  • Blanda inte annat avfall eller andra ämnen i spilloljan.
  • Du kan beställa hämtning av spillolja av ett företag inom avfallsbranschen som för din räkning sörjer för återvinningen av spilloljan och bortskaffandet av sådan spillolja som inte kan återvinnas.
  • Stora mängder spillolja som har förvarats korrekt kan hämtas avgiftsfritt. Hör med närmaste företag inom avfallsbranschen.

Mer detaljerade anvisningar och ytterligare upplysningar om återvinning av spillolja:

Privathushåll samt små mängder spillolja från jord- och skogsbruk

  • Privathushåll kan lämna spillolja till kommunens mottagningsplats för farligt avfall. Den närmaste mottagningsplatsen hittar du t.ex. på adressen www.kierratys.info
  • Spillolja som uppkommer inom jord- och skogsbruk kan lämnas till kommunens mottagningsplats om mängden spillolja är liten.

Ytterligare information:

Miljöministeriet
Eini Lemmelä, sakkunnig, tfn 050 522 6868, [email protected]

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
Katja Moliis, sakkunnig, tfn 050 525 5762, [email protected]