Hoppa till innehåll
Media

Helmi-programmet framskrider väl – även i år har tusentals hektar natur med svag status vårdats

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 12.34
Nyhet
Kyröletto-Vuornoslehto efter restaurering. Foto: Virpi Karén

Under första hälften av 2022 har 3 930 hektar olika livsmiljöer restaurerats och 3 200 hektar myrar skyddats.

Inom ramen för Helmi-programmet iståndsätts livsmiljöer för försvagade arter och naturtyper i hela landet. Till objekten hör fågelvatten, myrar, skogar, vårdbiotoper samt småvatten och stränder. Alla åtgärder inom Helmi-programmet baserar sig på frivillighet.

Myrmarker hör till de objekt som det har restaurerats de största arealerna av, sammanlagt 2 000 hektar. Nästan 400 hektar skog har vårdats, vilket har inkluderat vård av såväl lundar och solexponerade områden som livsmiljöer för specifika arter. Dessutom har naturvårdsbränning utförts på 750 hektar.  

Värdefulla fågelvatten restaureras på ett helhetsbetonat sätt. I år har restaureringar blivit klara vid tre objekt: Vanjärvi i Vichtis, Vaahersalonlampi i Rantasalmi samt Keskimmäinen och Likolampi i Kuopio. Sammantaget har vård- och iståndsättningsarbete utförts vid 41 fågelvatten. 

Aktiv vård av fågelbeståndet har också utförts inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets projekt Sotka. Inom det projektet har 420 jägare på 73 Natura-områden jagat mårdhund och mink, som är främmande rovdjur och skadliga för fågelbestånden. Utanför nätverket av skyddsområden har det inrättats eller håller på att anläggas sammanlagt 39 våtmarker för att främja fågellivet, och 27 nya planer har utarbetats eller håller på att färdigställas. Intresset för att anlägga våtmarker har varit stort. Dessutom har det anlagts 17 nya rastplatser för flyttfåglar.

Restaureringen av småvatten har också framskridit väl. Flera kilometer av bäckfåror har iståndsatts, och 186 vandringshinder för fisk har avlägsnats. Dessutom har 18 objekt med strandnatur, såsom sandstränder och dyner, färdigställts. Småvatten såsom källor, bäckar och avsnörda havsvikar, dvs. flador och glon, är trots sin lilla storlek viktiga objekt med tanke på den biologiska mångfalden. Bäckar och flador har också stor betydelse för fiskbestånden. 

Inom ramen för Helmi-programmet har under det gångna året också restaurerats 437 hektar vårdbiotoper. Genom miljöavtal för jordbruket eller stöd enligt naturvårdslagen har de vårdbiotoper som sköts kontinuerligt utökats med 323 hektar nya områden. Vårdbiotoperna hör till våra mest hotade naturtyper.

Också kommunerna och civilsamhället har engagerat sig i Helmi-programmet: runt om i landet, från Kimitoön till Rovaniemi, pågår det 102 iståndsättnings- och vårdprojekt som har fått Helmi-understöd riktade till kommuner och civilsamhällesorganisationer. Nyligen inleddes en ny ansökningsomgång.

Det har gjorts omfattande naturinventeringar på arealer av sammanlagt 27 000 hektar och i 130 kilometer bäckar samt upprättats över 400 skötsel- och iståndsättningsplaner, vilket säkerställer att arbetet fortsätter aktivt i alla livsmiljöer. 

Helmi-programmet är ett program som inrättats av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Programmet genomförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral samt kommuner och civilsamhällesorganisationer.

Mer information:

Tupuna Kovanen
specialsakkunnig
tfn 050 470 3202
[email protected]