Hoppa till innehåll
Media

Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2020 9.28
Pressmeddelande
©  Bild: Miljöförvaltningens bildbank, Pentti Hokkanen

Miljöministeriet och RAKLI ry informerar

Miljöministeriet och RAKLI ry har i dag ingått ett Green deal-avtal för att främja materialeffektivitet i samband med rivning. Det huvudsakliga målet är att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial genom att uppmuntra aktörer att genomföra en rivningsinventering åtminstone vid rivning av hela byggnader och i omfattande reparationsprojekt.

Green deal-avtalet uppmuntrar också till allt effektivare användning av nätbaserade och landsomfattande bytesplattformar. Målet är att man i framtiden kan annonsera om rivningsmaterial t.ex. på Materialtorget, så att intresserade aktörer kan hitta och ta till vara materialet.

”Det Green deal-avtal som nu ingås öppnar upp för en ny verksamhetskultur som innebär att byggnadsdelar och rivningsmaterial återanvänds och materialåtervinns. Jag tror och hoppas att så många aktörer som möjligt ställer upp som föregångare inom cirkulär ekonomi i byggbranschen och förbinder sig till åtgärderna i avtalet", berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Vår medlemskår har förbundit sig att vara föregångare som visar ansvar, och Green deal-avtalet om hållbar rivning är ett tecken på att professionella fastighetsägare och byggherrar samarbetar med lagberedarna och har som mål att främja cirkulär ekonomi under byggnadens hela livscykel. Det här innebär att fastighets- och byggbranschen tar ett steg närmare EU:s ambitiösa klimatmål”, konstaterar RAKLI:s verkställande direktör Jyrki Laurikainen.

Av RAKLI:s medlemmar är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Ylva och OP Kiinteistösijoitus Oy de första som förbundit sig till avtalet.

Inventering inför rivning underlättar återanvändning och materialåtervinning

Miljöministeriet har som mål att skapa goda förutsättningar för högklassig återvinning av bygg- och rivningsmaterial. Ministeriets har gett ut tre nya handledningar som innehåller anvisningar om hur rivning utförs på ett materialeffektivt sätt. Rivningsinventering är ett nytt frivilligt förfarande för inventering av de material som uppkommer vid rivning och för bedömning av möjligheterna att återvinna materialet. Att främja tillämpningen av rivningsinventering är också ett viktigt mål i Green deal-avtalet.

Vid rivningsinventering bedöms vilka skadliga ämnen och rivningsmaterial som uppkommer vid rivning och ombyggnad samt hur dessa kan återanvändas och materialåtervinnas. Att utföra en rivningsinventering i god tid före rivningen ger bättre förutsättningar att återanvända och återvinna rivningsmaterialet och att kontrollera rivningsprocessen.

Byggandet står för cirka hälften av de naturresurser som förbrukats

Byggandet innebär stor förbrukning av världens naturresurser, och den byggda miljön står för en tredjedel av växthusgasutsläppen. Med hjälp av cirkulär ekonomi kan man effektivt minska förbrukningen av naturresurser, liksom även klimatutsläppen.

I vårt land uppkommer det årligen ca 1,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall, varav ca 85 procent uppkommer i samband med reparationer och rivning av hela byggnader. EU:s avfallsdirektiv förutsätter att materialåtervinningsgraden för ofarligt bygg- och rivningsavfall ska höjas till minst 70 procent i år. Enligt den senaste beräkningen var materialåtervinningsgraden för bygg- och rivningsavfall ca 54 procent år 2017.

Mer information:

Harri Hakaste, överarkitekt, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 074,

Mikko Somersalmi, teknisk direktör, RAKLI ry, [email protected], tfn 040 7207 645

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas. Genom avtalen kan verkställandet av dagens lagstiftning effektiviseras eller kompletteras. I avtalen kan det också ställas upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger, och på så sätt kan man nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser. Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål som ska följas upp, och syftet är att dessa ska ha betydande inverkan för miljön och samhället. Med Green deal-avtal strävar man efter att uppnå förhållandevis snabba resultat, och i avtalet kommer parterna överens om hur dessa ska följas upp. I avtalen fastställs vilka åtgärder avtalsparterna och de företag, kommuner och andra sammanslutningar som förbinder sig till avtalet genom ett åtagande ska vidta för att de uppställda målen ska kunna nås.