Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda: Utarbetandet av en byggnadsrenoveringsplan inleds

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 13.02
Pressmeddelande

Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) trädde i kraft den 28 maj 2024. Miljöministeriet har börjat genomföra direktivet i den nationella lagstiftningen. Som första projekt inleds utarbetandet av en byggnadsrenoveringsplan.

”Vi vill genomföra direktivet om byggnaders energiprestanda i nära samarbete med intressentgrupperna. Målet är att tillsammans hitta flexibla och kostnadseffektiva metoder för att genomföra direktivet i Finland”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen

I byggnadsrenoveringsplanen presenteras åtgärder för att åstadkomma ett byggnadsbestånd med nollutsläpp senast 2050

Enligt direktivet om byggnaders energiprestanda ska varje EU-medlemsstat fastställa en nationell byggnadsrenoveringsplan. I planen presenteras åtgärder för att omvandla befintliga byggnader till nollutsläppsbyggnader senast 2050 och för att uppnå målen för förbättring av bostadsbyggnadsbeståndets energiprestanda. För enskilda bostadsbyggnaders energiprestanda ställs inga skyldigheter som är bundna till bestämda tider.

I planen ska också presenteras medlemsländernas åtgärder för att finansiera renoveringarna för förbättring av byggnaders energiprestanda, öka kompetensen och utbildningen i fråga om energiprestanda samt beakta utsatta hushåll.

Finland ska lämna in ett utkast till byggnadsrenoveringsplan till Europeiska kommissionen senast den 31 december 2025. Kommissionen kommenterar planen, varefter den slutliga planen ska lämnas in till kommissionen senast den 31 december 2026.

Intressentgruppernas synpunkter samlas in genom en enkät som kan besvaras fram till den 30 juni

Miljöministeriet utarbetar byggnadsrenoveringsplanen i ett projekt där Motiva och Teknologiska forskningscentralen VTT deltar. Projektet inleddes i maj 2024 och fortsätter fram till 2026.

Vid utarbetandet av planen hörs och inkluderas intressentgrupperna i hög grad både på nationell och regional nivå. I inledningsskedet av genomförandet samlar man in intressentgruppernas synpunkter på genomförandet av direktivet och utarbetandet av byggnadsrenoveringsplanen genom en öppen webbenkät. Enkäten kan besvaras i tjänsten dinåsikt.fi fram till den 30 juni.

Byggnadsrenoveringsplanen ersätter den långsiktiga renoveringsstrategin för 2020–2050, som publicerades 2020.

Direktivet ska genomföras inom två år

Direktivet om byggnaders energiprestanda är en del av EU:s Fit for 55-paket, det vill säga målet att minska EU:s växthusgasutsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Det långsiktiga målet med direktivet är ett byggnadsbestånd med nollutsläpp senast 2050.

De ändringar i Finlands lagstiftning som direktivet förutsätter ska göras inom två år från direktivets ikraftträdande, det vill säga senast den 28 maj 2026. I enlighet med regeringsprogrammet ska det nationella genomförandet av direktivet ske med så små ändringar som möjligt i gällande författningar.

Ändringar görs i de förordningar som reglerar nybyggnad och ombyggnad samt energieffektivitet. Ändringar kan också förväntas bland annat i lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning, i lagarna om energicertifikat för byggnader och sannolikt också i bygglagen.

Mer information:

Jyrki Kauppinen
Byggnadsråd
tfn 0295 250 122
[email protected]

Harri Heinaro
Ledande sakkunnig
Motiva Oy
tfn 09 6122 5016
[email protected]

Pressmeddelandet ändrat den 17.6.2024: Öppettiden för intressentundersökningen har förlängts till den 30.6.2024.