Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förordningar som ingår i avfallslagstiftningspaketet på remiss – målet är att öka separat insamling och återvinning av avfall

Miljöministeriet
23.6.2021 13.38
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om de utkast till förordningar som hör till det så kallade avfallslagstiftningspaketet. De förordningar som sänds på remiss preciserar avfallslagen och syftar till att öka separat insamling och återvinning av avfall. Remisstiden pågår fram till den 27 augusti 2021.

De förordningar som nu sänds på remiss är viktiga ur praktisk synvinkel eftersom de i detalj definierar kravnivån för avfallshanteringen i hushåll, på företag och hos andra aktörer. Utlåtanden begärs om sammanlagt tio olika utkast till förordningar. Enligt förslaget ska avfallsförordningen (179/2012) och förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014) revideras helt. Flera andra förordningar kommer också att ändras. 

Utkastet till avfallsförordning fastställer målen för återvinning av kommunalt avfall och  beräkningsprinciperna för uppföljningen av dem samt vissa åtgärder för att uppnå målen. När det gäller avfall från boende och kommunalt avfall från den offentliga förvaltnings- och serviceverksamheten samt från näringsverksamheten föreslås det nya fastighetsspecifika krav på separat insamling.

Kraven på separat insamling av bygg- och rivningsavfall ska preciseras. Det föreslås att de bokförings- och informationsskyldigheter som gäller avfall samt kraven på innehållet i transportdokument preciseras.

De viktigaste ändringarna i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall gäller målen för återanvändning och återvinning av använda förpackningar, beräkningsgrunderna för och rapporteringen om dem samt förpackningsproducentens skyldighet att ordna separat insamling, återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av använda förpackningar. I förordningen ingår också bestämmelser om grunderna för bestämmande av producenternas betalningsandelar samt om kraven i planen för producentens egenkontroll.

I de föreslagna förordningarna om producentansvar preciseras avfallslagens bestämmelser om producentens egenkontroll, information och rådgivning, utseende av ett behörigt ombud samt kraven på innehållet i ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret. Producenternas och producentsammanslutningarnas tidsfrist för att rapportera övervakningsuppgifter förlängs och förenhetligas inom de olika producentansvarsområdena.

De föreslagna förordningarna har att göra med EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket som ändrade direktivet om avfall, direktivet om förpackningsavfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer samt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk utrustning. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och av vissa lagar som har samband med den (RP 40/2021 rd) som hänför sig till det nationella genomförandet av avfallslagstiftningspaketet, överlämnades den 25 mars 2021.

Ytterligare information:

Riitta Levinen, miljöråd, tfn  0295 250 162, 23.6. – 9.7 och 11 – 27.8., [email protected]

Sirkku Jaakkola, regeringssekreterare, tfn 0295 250 007, 23.6 – 2.7. och 9 – 27.8., [email protected]

Ella Särkkä, regeringssekreterare, tfn 0295 250 308, 28.6. – 16.7., [email protected]

Eini Lemmelä, specialsakkunnig, tfn 0295 250 032, 26.7. – 6.8., [email protected]